Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
23.04.2024, 17:14

TEN Wniosek Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wniosku w sprawie podziału jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2023 roku w wysokości PLN 16.662.194 (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote) w ten sposób, że wskazaną kwotę zaproponował przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
W uzasadnieniu wniosku Zarząd wskazał, że w lutym br. Spółka dokonała skupu akcji własnych. Skup został przeprowadzony w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 grudnia 2023 r. Nabycie akcji nastąpiło za cenę 120 PLN/akcja. W wyniku rozliczenia skupu akcji własnych, Spółka nabyła łącznie 954.166 akcji własnych, z których minimum 90% akcji zostanie umorzonych (umorzenie dobrowolne). Cena nabycia akcji, została wypłacona akcjonariuszom w całości z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału wśród akcjonariuszy Spółki, stanowiąc tym samym alternatywę dla wypłaty dywidendy za 2023 rok. Wniosek w sprawie sposobu podziału zysku zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty