Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-23    
 
 
  MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  35-082 Rzeszów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Podkarpacka 15a  
  (ulica) (numer)  
  017 8753010 017 8753020  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@makarony.pl www.makarony.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8133278856 691674708  
  (NIP)  (REGON)  
  259400PAFSEQGHKO2Q38 0000212001  
    (LEI)       (KRS)   
 BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów302 826,00234 409,0066 873,0049 999,00 
 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej32 703,0014 678,007 222,003 131,00 
 Zysk (strata) brutto31 483,0012 792,006 952,002 728,00 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej24 798,0010 462,005 476,002 232,00 
 EBIT32 703,0014 678,007 222,003 131,00 
 EBITDA (EBIT + amortyzacja)43 290,0020 864,009 560,004 450,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej49 599,0011 421,0010 953,002 436,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 514,00-21 851,00-1 218,00-4 661,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 394,00-15 235,00-3 620,00-3 250,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem27 691,00-25 665,006 115,00-5 474,00 
 Aktywa razem220 926,00195 318,0050 811,0041 647,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania78 888,0091 268,0018 143,0019 461,00 
 Zobowiązania długoterminowe31 685,0032 963,007 287,007 029,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe47 203,0058 305,0010 856,0012 432,00 
 Kapitał własny142 038,00104 050,0032 667,0022 186,00 
 Kapitał podstawowy33 120,0033 120,007 617,007 062,00 
 Liczba akcji (w sztukach)11 040 071,0011 040 071,0011 040 071,0011 040 071,00 
 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego11 040 071,0011 040 071,0011 040 071,0011 040 071,00 
 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *2,250,950,500,20 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **12,879,422,962,01 
       
 * Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie ** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 BDOSzBJSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 
 BDOSzBJSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 - XADES 
 JSF_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 
 JSF_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml.xadesRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 - XADES 
 SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA oraz Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2023 
 SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności spółki Makarony Polskie SA oraz Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2023 - XADES 
 Ocena RN dot. spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań za 2023 rok 
 Oświad.RN dot. KA_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu 
    

Załączniki

Inne komunikaty