Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
24.04.2024, 17:04

TEN Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu w sprawie przekazania zysku netto z 2023 roku na kapitał zapasowy

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym numer 14/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku, informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz zapoznaniu się z przedstawionym Radzie Nadzorczej wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za 2023 rok, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości PLN 16.662.194 (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote) przekazać na kapitał zapasowy Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty