Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
24.04.2024, 17:23

TEN Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika finansowego oraz jego wysokości dla celów Drugiej Transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w ramach upoważnienia nadanego §3 ust. 2 uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcję w zarządzie Spółki („Uchwała w Sprawie Programu”, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 30/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku), przyjęła, że Kryterium Programu dla Transzy Drugiej (w rozumieniu Uchwały w Sprawie Programu) dla każdego z Członków Zarządu objętych Programem, będzie osiągnięcie przez Grupę wskaźnika finansowego Adjusted EBITDA za 2024 rok w wysokości 135.000.000 PLN (sto trzydzieści pięć milionów złotych). Rada Nadzorcza przyjęła następujące zasady ustalania liczby akcji, do których nabycia będzie uprawniony Członek Zarządu, w zależności od poziomu realizacji Kryterium Programu dla Transzy Drugiej:
Kryterium Programu – kwota Adjusted EBITDA % liczby akcji w ramach puli akcji wstępnie alokowanych, do których nabycia uprawniony jest Członek Zarządu (dane skonsolidowane, w PLN) 135.000.000 i więcej 100% 125.000.000 – 134.999.999 95% 115.000.000 – 124.999.999 85% 110.000.000 – 114.999.999 75% 105.000.000 – 109.999.999 65% Poniżej 105.000.000 0 Rada Nadzorcza przyjęła, że na potrzeby ww. uchwały, Adjusted EBITDA oznacza wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysk z działalności operacyjnej osiągnięty przez Grupę Kapitałową Ten Square Games S. A. za dany rok obrotowy powiększony o amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, skorygowany o: - zdarzenia nadzwyczajne i jednorazowe; - koszty przeprowadzenia programów motywacyjnych opartych na akcjach, zgodnie z obowiązującymi Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej; - wpływ niegotówkowych korekt przychodu (i związanego z tym przychodem kosztu prowizji dystrybutorów), związanych np. z odroczeniem w czasie przychodów z wirtualnej waluty lub trwałych wirtualnych dóbr (durables); - wpływ ewentualnych jednorazowych odpisów aktualizujących wartość nakładów inwestycyjnych na stworzenie gier mobilnych.

Inne komunikaty