Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
YOSHI: strona spółki
25.04.2024, 13:30

YOS Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. doszło do obustronnego podpisania umowy dystrybucyjnej na zasadach wyłączności [„Umowa”] pomiędzy Spółką a izraelską firmą Oneg HaKarmel Ltd z siedzibą w Tirat Karmel, Izrael [„OHK”].
Umowa reguluje warunki dystrybucji produktu Hemashock® - Hema-T na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Spółkę. OHK jest producentem silikonowego pierścienia mocowanego do pończochy ciśnieniowej i służy do wyciskania krwi z nóg i ramion i blokowania ponownego napływu krwi tętniczej do tych kończyn, jednocześnie kierując ją do mózgu, serca, nerek i innych organów wewnętrznych. Produktu Hemashock® - Hema-T jest wykorzystywany w ratownictwie medycznym zarówno cywilnym jak i wojskowym przy krwotokach, wszelkiego rodzaju ranach prowadzących do szybkiej utraty krwi. Produktu Hemashock® - Hema-T został tak zaprojektowany, aby zapewnić skuteczne zatrzymanie krwotoku poprzez równomierny kontrolowany rozkład sił ucisku, co daje mu przewagę nad innymi produktami tego typu. Główne postanowienia Umowy obejmują: 1. wyłączność dystrybucji, która daje Spółce prawo do prowadzenia wyłącznej sprzedaży, promocji oraz marketingu produktu Hemashock® - Hema-T na terytorium Polski na podstawie dostarczonych przez OHK materiałów marketingowych i szkoleniowych, 2. zobowiązanie Spółki do uzyskania wymaganych zgód, zezwoleń, zatwierdzeń i certyfikacji do wprowadzenia produktu Hemashock® - Hema-T do obrotu na rynku polskim, 3. zobowiązanie Spółki do utworzenia wewnętrznego zespołu sprzedażowego, który zostanie przeszkolony przez OHK, 4. zobowiązanie Spółki do przedstawiania kwartalnych raportów sprzedaży poszczególnych modeli produktu Hemashock® - Hema-T, 5. możliwość zaangażowania przez Spółkę sub-dystrybutorów uprzednio zatwierdzonych przez OHK na warunkach określonych w Umowie, 6. ceny ex-works dla trzech modeli Hemashock® - Hema-T oraz zobowiązanie Spółki do poniesienia kosztów ich transportu z magazynów OHK znajdujących się w Tirat Karmel; 7. zgodę Spółki na podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia jakości zgodnie z odpowiednimi standardami, w szczególności wdrożenie procedury gwarantującej identyfikowalność produktu oraz systemu identyfikowania ryzyk. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do 31 grudnia 2025 r., przy czym w Umowie przewidziano uprawnienia OHK do wypowiedzenia postanowień Umowy przed terminem w przypadkach i na warunkach określonych w Umowie. Wynagrodzenie Emitenta będzie oparte na marży nałożonej przez Emitenta na dystrybuowane produkty, a wysokość wynagrodzenia Emitenta będzie uzależniona od liczby sprzedanych produktów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty