Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
25.04.2024, 17:05

TEN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 “Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 maja 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.
W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.

Załączniki

Inne komunikaty