Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
26.04.2024, 17:50

TEN Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. wprowadzona na żądanie akcjonariusza wraz z projektem uchwały

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2024 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 maja 2024 roku (“ZWZ”), informuje o otrzymaniu w dniu 26 kwietnia 2024 roku od akcjonariusza Spółki – AMP Fundacja Rodzinna (“Akcjonariusz”) - reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki i działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu: “Powzięcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień osobistych i zmiany Statutu Spółki” wraz z projektem uchwały."
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt: “Powzięcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień osobistych i zmiany Statutu Spółki” a także dokonuje zmiany projektu uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki poprzez aktualizację projektu tekstu jednolitego Statutu o zmianę Statutu zaproponowaną przez Akcjonariusza. Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023. 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2023 oraz wyników ocen Rady Nadzorczej dotyczących jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. i Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023 oraz rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej podziału zysku za rok 2023. 7) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023. 8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku. 9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku. 10) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. 11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok obrotowy 2023. 12) Powzięcie uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. za rok 2023. 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 15) Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 16) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 17) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności w Ten Square Games S.A. 18) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 19)Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, oraz zmiany Statutu Spółki. 20) Powzięcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień osobistych i zmiany Statutu Spółki 21) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 22) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje: 1) zmienioną treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - zmiany obejmują porządek obrad (pkt 1 Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ), który po zmianie uwzględnia sprawę zgłoszoną przez Akcjonariusza, oraz informację na temat proponowanych zmian w Statucie Spółki (pkt 14); 2) zaktualizowaną treść projektów uchwał ZWZ (wraz z aktualizacją tekstu jednolitego Statutu Spółki); 3) zaktualizowany Formularz do wykonywania prawa głosu; 4) pismo Akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniem oraz treścią projektu uchwały ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty