Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IZO RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 
  dla   
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-27    
 
 
  IZOLACJA-JAROCIN SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IZOLACJA Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  63-200 Jarocin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Poznańska 24-26  
  (ulica) (numer)  
  062 747-04-00 062 747-04-15  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@izolacja-jarocin.pl www.izolacja-jarocin.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6170001616 250569806  
  (NIP)  (REGON)  
    00000077251  
    (LEI)       (KRS)   
 Firma Audytorska INTERFIN Sp.z o. o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów33 478,0036 871,007 393,007 864,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 353,002 474,00299,00528,00 
 Zysk (strata) brutto1 316,002 400,00291,00512,00 
 Zysk (strata) netto1 056,001 912,00233,00408,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 678,00901,00371,00192,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-183,00-2 007,00-40,00-428,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-572,00-529,00-126,00-113,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem923,00-1 635,00204,00-349,00 
 Aktywa, razem23 062,0021 815,005 304,004 651,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 611,005 040,001 290,001 075,00 
 Zobowiązania długoterminowe336,00366,0077,0078,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe2 960,002 681,00681,00572,00 
 Kapitał własny17 451,0016 775,004 014,003 577,00 
 Kapitał zakładowy798,00798,00184,00170,00 
 Liczba akcji (w szt.)3 800 000,003 800 000,003 800 000,003 800 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,280,500,060,11 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,280,500,060,11 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,594,411,060,94 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,594,411,060,94 
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 1_Informacja_audytor_2023-12-31_pl.xhtmlInformacja dotyczaca firmy audytorskiej 2023 
 2_List_do_akcjonariu_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa do akcjonariuszy 2023 
 3_Oswiadczenie_RN_2023-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie RN dotyczace KA 2023 
 4_Oswiadczenie_rzete_2023-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie w sprawie rzetelnosci spraw. 2023 
 5_Roczne_sprawozdani_2024-04-26_pl.xhtmlRoczne sprawozdanie finansowe 2023 
 6_Sprawozdanie_zarza_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie zarzadu 2023 
 7_Dobre_praktyki_2023-12-31_pl.xhtmlGPW dobre praktyki IZOLACJA - JAROCIN SA 2023 
 Sprawozdanie z badania Izolacja Jarocin.xhtmlSprawozdanie z badania 2023 
 1_Informacja_audytor_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 2_List_do_akcjonariu_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 3_Oswiadczenie_RN_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 4_Oswiadczenie_rzete_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 5_Roczne_sprawozdani_2024-04-26_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 6_Sprawozdanie_zarza_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 7_Dobre_praktyki_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 Sprawozdanie z badania Izolacja Jarocin.xhtml.xadesPodpisy 

Załączniki

Inne komunikaty