Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOLACJA: strona spółki
10.05.2024, 19:16

IZO SA-Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport kwartalny SA-Q1/2024  
           kwartał /rok  
                 
   
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
      
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okres   
          
       data przekazania:     
                 
                 
  IZOLACJA-JAROCIN SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IZOLACJA Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  63-200 Jarocin  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Poznańska 24-26  
  (ulica) (numer)  
  062 747-04-00 062 747-04-15  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@izolacja-jarocin.pl www.izolacja-jarocin.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6170001616 250569806  
  (NIP)  (REGON)  
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 0315 6771 3961 208 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej7932187 
 Zysk (strata) brutto7831187 
 Zysk (strata) netto6319154 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej45737510680 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-492-412-114-88 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-67-113-16-24 
 Przepływy pieniężne netto, razem-102-150-24-32 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 63722 7385 4964 863 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 1235 9441 4241 271 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3042427152 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 6033 819838817 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17 51416 7944 0723 592 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)798798186171 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,020,010,000,00 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,010,000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,614,421,070,95 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,614,421,070,95 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    
 SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 
 (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
    
 PlikOpis 
    
    

POZOSTAŁE INFORMACJE
    
 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
    
 PlikOpis 
 Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2024.pdfPozostałe informacje 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-10Piotr WidawskiPrezes zarządu  
 2024-05-10Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-11
IZO Informacja o wypłacie dywidendy
3,36
-1,79
2024-06-11
IZO Podjęte uchwały podczas ZWZA w dniu 10.06.2024 r.
3,36
-1,79
2024-06-11
IZO Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
3,36
-1,79
2024-05-20
IZO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały ZWZA
3,30
0,00
2024-05-13
IZO Projekty uchwał ZWZA
3,36
-4,17
2024-05-12
IZO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3,36
0,00
2024-05-10
IZO SA-Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
3,36
0,00
2024-04-27
IZO RR /2023: formularz dla raportów rocznych
3,35
0,00
2024-04-25
IZO Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok
3,38
0,00
2024-01-25
IZO Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
3,40
0,00