Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
29.04.2024, 10:10

LWB Uzupełnienie informacji o powołanych członkach Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Zarząd LW Bogdanka S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., w załączeniu przekazuje informację na temat wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy nowo powołanych Członków Zarządu Spółki tj.:
- Pana Zbigniewa Stopy - Prezesa Zarządu, - Pana Bartosza Rożnawskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji, - Pana Sławomira Krenczyka - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami, żaden z nowo powołanych Członków Zarządu Spółki nie wykonuje innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w LW Bogdanka, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żaden z nowo powołanych Członków Zarządu nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty