Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
29.04.2024, 13:39

PUN Zawarcie umów z Zero-E Global Assets, S.L.U. na sprzedaż 80% udziałów w spółce zależnej, podpisanie umowy deweloperskiej oraz rozwiązanie umów z Seafortillby Investments sp. z o.o.

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z ZERO-E GLOBAL ASSETS S.L.U. z siedzibą w Madrycie należącą do Grupy Cobra ("Zero-E") umowę sprzedaży 80% udziałów w spółce Solar Polska New Energy PV 20 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ("Solar Polska New Energy"). O nabyciu 100% udziałów w Solar Polska New Energy Emitent informował w raporcie bieżącym numer 65/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku, 6/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku oraz raporcie numer 14/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym zawarta została umowa wspólników (SHA-Shareholders’ Agreement) pomiędzy Emitentem a Zero-E określająca zasady współpracy w zakresie rozwoju projektu elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, o planowanej mocy ponad 150 MWp, zlokalizowanej w miejscowościach Błądkowo i Bienice, w gminie Dobra, których właścicielem jest Solar Polska New Energy. Projekt będzie realizowany przez strony w formule joint-venture. W pierwszym etapie Emitent będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu do etapu gotowości do budowy (RTB), a następnie będzie mógł uczestniczyć w budowie i zarządzaniu farmą z 20% udziałem. Na potrzeby rozwoju projektu zawarta została umowa pomiędzy spółką zależną Emitenta, Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Seed Capital”), a Solar Polska New Energy w zakresie świadczenia usług dewelopmentu (DSA) powyższego projektu farmy fotowoltaicznej za wynagrodzeniem. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w związku z zawarciem wyżej opisanych umów w dniu dzisiejszym rozwiązana została Umowa o świadczenie usług rozwojowych zawarta pomiędzy Seed Capital a Seafortillby Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Seafortillby Investments”) na rozwój projektu posiadanego przez Solar Polska New Energy. Rozwiązana zostanie także umowa sprzedaży 80% udziałów Solar Polska New Energy na rzecz Seafortillby Investments. O zawarciu wyżej opisanych umów Emitent informował w raporcie bieżącym numer 72/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie powyższej umowy wpłynie na rozwój Grupy Kapitałowej Raen i przyczyni się do osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych. Zarząd Emitenta dostrzega potencjał w zakresie rozwoju opisanego projektu, ale przede wszystkim w dalszej współpracy z należącą do międzynarodowej Grupy Cobra spółką Zero-E, w celu pozyskiwania i rozwoju kolejnych projektów OZE w Polsce.

Inne komunikaty