Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
30.04.2024, 11:28

PUN Podjęcie uchwały zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 roku, zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.
Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł oraz nie wyższą niż 97.390,10 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 973.901 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje Nowej Emisji”). Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze złożenia propozycji objęcia nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom, tj. w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej („Oferta”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. oferty co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Zarząd Spółki określi ostateczną sumę, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym suma określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna oraz wyższa niż suma maksymalna podwyższenia. Zarząd Spółki ustali ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji oferowanych w Ofercie uwzględniając pozostałe postanowienia ww. uchwały oraz Statutu Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały, cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosić będzie 1,00 zł za jedną Akcję Nowej Emisji. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Spółki w zw. z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść uchwały zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. NINIEJSZY RABORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Nowej Emisji. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości. Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność.

Załączniki

Inne komunikaty