Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
14.05.2024, 19:45

PUN Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 14 maja 2024 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 14 maja 2024 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.
Treść ww. uchwał i projektu uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego raportu. Ponadto Zarząd informuje, iż NWZ podczas obrad nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem NWZ nie zgłoszono sprzeciwów. Spółka zamierza sprostować omyłkę pisarska zawartą w paragrafie 4 uchwały nr 4 NWZ polegającą na błędnym wskazaniu numeru uchwały tj. wskazaniu numeru 74 zamiast numeru 4. Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt 6,8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty