Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
17.05.2024, 11:32

QUB Zawarcie umowy wydawniczej przez spółkę zależną Untold Tales z The Farm 51 Group S.A.

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta - Untold Tales S.A. (dalej: „Untold Tales”) umowy wydawniczej (dalej: „Umowa”) ze spółką The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Partner”), na mocy której ustalono zasady wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia przez Untold Tales na rzecz Partnera usług wydawniczych, promocyjnych i marketingowych oraz dystrybucyjnych dotyczących adaptacji gry „Chernobylite Enhanced Edition” na platformę Nintendo Switch („Gra”).
Na mocy Umowy Untold Tales otrzymał od Partnera ogólnoświatową wyłączną licencję na wydanie i dystrybucję Gry na platformie Nintendo Switch (a także demo Gry, i ewentualnych DLC). Wynagrodzenie należne Partnerowi będzie stanowić określony procent przychodów netto uzyskanych przez Untold Tales ze sprzedaży Gry. Untold Tales będzie upoważniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Gry. Jednocześnie Strony ustaliły, że poniesienie kosztów wszelkich działań związanych z publikacją, promocją, marketingiem i dystrybucją Gry będzie obowiązkiem Untold Tales z własnych środków. Umowa została zawarta na czas określony 5 (pięciu) lat począwszy od ustalonej przez Untold Tales daty wydania Gry na platformę konsolową Nintendo Switch, przy czym Umowa przewiduje możliwość automatycznego przedłużenia czasu obowiązywania Umowy, na warunkach w niej wskazanych. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty