Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
17.05.2024, 18:53

PUN QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-17    
 
 
  Raen SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Raen S.A. Energa odnawialna  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-071 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowskie Przedmieście 13  
  (ulica) (numer)  
 
  (telefon)  (fax)  
    www.raen.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-268-28-30 141064373  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE     
 Przychody łącznie calkowite3 4008 2707871 759 
 Przychody ze sprzedaży3 3768 2537811 756 
 Koszty działalności operacyjnej(1 445)(6 415)(334)(1 365) 
 Amortyzacja(141) (33)  
 Zysk / (strata) ze sprzedaży1 9311 838447391 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9311 848447393 
 Zysk / (strata) przed opotakowaniem1 8731 853433394 
 Zysk / (strata) netto1 2321 796285382 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 928)1 087(909)231 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(500)(2 236)(116)(476) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 9551 551915330 
  na 31.03.2024na 31.12.2023na 31.03.2024na 31.12.2023 
 Aktywa trwałe4 3194911 004113 
 Aktywa obrotowe17 8082 9424 141677 
 Pożyczki udzielone krótkoterminowe464 108  
 Należności krótkoterminowe6 5682411 52755 
 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7221175 
 Kapitał własny13 4401 9353 125445 
 Zobowiązania i rezewy długoterminowe2 315597538137 
 Zobowiązania i rezewy krótkoterminowe6 3719001 481207 
 Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)0,290,050,070,01 
 Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,030,050,010,01 
 Liczba akcji na dzień bilansowy47 075 22247 075 22247 075 22247 075 222 
 Średnia ważona liczba akcji47 075 22242 552 81747 075 22242 552 817 
 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE     
 Przychody ze sprzedaży---- 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej(298)(518)(69)(110) 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem(310)(542)(72)(115) 
 Zysk (strata) netto(310)(626)(72)(133) 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(3 466)(308)(802)(66) 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(510)(358)(118)(76) 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 9621 000917213 
 Zwiekszenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(14)334(3)71 
 średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)47 075 22229 567 69147 075 22229 567 691 
 Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)(0,0066)(0,0212)(0,0015)(0,0045) 
  na 31.03.2024na 31.12.2023na 31.03.2024na 31.12.2023 
 Aktywa trwałe1 8601 727435397 
 Aktywa obrotowe4 06622894552 
 Aktywa, razem5 9351 9551 380450 
 Zobowiazania długoterminowe2232235251 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 3271 015309233 
 Kapitał własny4 3857171 020165 
 Kapitał podstawowy4 7084 7081 0951 083 
 Pasywa, razem5 9351 9551 380450 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł)0,09310,01680,02170,0039 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane fnansowe zawarte w niniejszym raporcie zosta&#322;y przeliczone na Euro wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:<br>- poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w dla bilansu na dzie&#324; bilansowy - wed&#322;ug &#347;redniego kursu obowi&#261;zuj&#261;ego na ostatni dzie&#324; bilansowy og&#322;oszonego przez Narodowy Bank Polski: na dzie&#324; 31.03.2024 r. - kurs 1 euro wynosi&#322; 4,3009 z&#322;, a na dzie&#324; 31.12.2023 r. - kurs 1 euro wynosi&#322; 4,3480 z&#322;.<br>- poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przeplyw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu &#347;redniego obliczonego jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs &#347;redni w okresie 01-03.2024 r. wynosi&#322; 1 euro = 4,3211 z&#322;; - kurs &#347;redni w okresie 01-03.2023 r. wynosi&#322; 1 euro = 4,7005 z&#322;.<br>Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi kursami wymiany przez podzielenie warto&#347;ci wyra&#380;onych w tysi&#261;cach z&#322;otych przez kurs wymiany. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raen-Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartaln_za_I_kw_2024-sig.pdfRAEN_rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny 1Q2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-17Adam GuzPrezes ZarząduAdam Guz 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty