Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DEVELIA: strona spółki
20.05.2024, 16:33

DVL Emisja obligacji w ramach programu

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku oraz nr 34/2024 z dnia 9 maja 2024 roku, informuje o emisji w dniu 20 maja 2024 roku 100.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii DVL0528OZ10, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 750.000.000 PLN.
Emitent wyznaczył marżę odcięcia w wysokości 3,00% p.a., wyznaczając tym samym kwotę emisji na poziomie 100.000.000 PLN. Cena emisyjna Obligacji równa jest ich wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,00% w skali roku. Emisja Obligacji nastąpiła w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE (Rozporządzenie Prospektowe), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. Wyemitowane Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. pełniącego funkcję agenta emisji, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał na 19 maja 2028 roku. Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty