Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DEVELIA: strona spółki
23.05.2024, 17:21

DVL QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-23    
 
 
  DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  DEVELIA Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  50-416 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Gen. Romualda Traugutta 45  
  (ulica) (numer)  
  691 227 200    
  (telefon)  (fax)  
  biuro@develia.pl www.develia.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8992562750 020246398  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.     
 Aktywa trwałe478 182432 208111 18299 404 
 Aktywa obrotowe3 187 7493 181 553741 182731 728 
 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży193 236194 30544 92944 688 
 Aktywa razem3 859 1673 808 066897 293875 820 
 Kapitał własny1 634 2201 548 422379 971356 123 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 632 9201 546 858379 669355 763 
 Udziały niekontrolujące1 3001 564302360 
 Zobowiązania długoterminowe692 620707 757161 041162 777 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 518 0671 537 627352 965353 640 
 Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży14 26014 2603 3163 280 
 Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)3,613,460,840,80 
 Przychody ze sprzedaży401 612257 22492 94254 723 
 Zysk brutto ze sprzedaży133 49690 39230 89419 230 
 Zysk/(Strata) netto84 40058 04219 53212 348 
 Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej84 66458 05119 59312 350 
 Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym(264)(9)(61)(2) 
 Zysk/(Strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy0,190,130,040,03 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A.     
 Aktywa razem3 331 3193 134 158774 563720 828 
 Kapitał własny1 572 0181 464 070365 509336 723 
 Zysk netto107 12435 81324 7917 619 
       
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="3">Wybrane dane finansowe (I-XI, XVIII-XIX) zaprezentowane s&#261; na 31.03.2024 oraz na 31.12.2023 </font> </p> <p> <font size="3">Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg nast&#281;puj&#261;cych zasad: </font> </p> <p> <font size="3">a) dane finansowe dotycz&#261;ce wybranych pozycji aktyw&#243;w i pasyw&#243;w obliczono przyjmuj&#261;c &#347;redni kurs EUR/PLN og&#322;oszony przez Narodowy Bank Polski obowi&#261;zuj&#261;cy na dany dzie&#324; bilansowy. Na dzie&#324; 31.03.2024 r. wynosi&#322; on 4,3009 EUR/PLN, a na dzie&#324; bilansowy 31.12.2023 r. wynosi&#322; on 4,3480 EUR/PLN. </font> </p> <p> <font size="3">b) dane finansowe dotycz&#261;ce wybranych pozycji sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w za I kwarta&#322; 2024 roku oraz za I kwarta&#322; 2023 roku przeliczono wg kursu EUR/PLN b&#281;d&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w &#347;rednich og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,3211 EUR/PLN oraz 4,7005 EUR/PLN.</font> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Develia S.A. - QSr za I kwartał 2024 roku.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2024 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-23Andrzej OślizłoPrezes Zarządu  
 2024-05-23Paweł RuszczakWiceprezes Zarządu  
 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty