Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DEVELIA: strona spółki
21.05.2024, 16:35

DVL Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2024 z dnia 9 maja 2024r., informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2024 r. informacji o wydaniu komunikatu nr 369/2024 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 100.000 (sto tysięcy) obligacji serii DVL0528OZ10 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych w dniu 9 maja 2024 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem ISIN PLO112300077.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty