Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
24.05.2024, 16:26

LTX Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 24 maja 2024 r. oraz uchwała poddana pod głosowanie, a która nie została podjęta.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbyło się w dniu 24 maja 2024 roku. Podjęte przez ZWZ uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: a. nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad ZWZ; b. do uchwały ZWZ nr 6 z dnia 24 maja 2024 r. zgłoszono sprzeciw; Dodatkowo Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwałę ZWZ, która została poddana pod głosowanie na wniosek akcjonariusza, a nie została podjęta – wraz z określeniem przy uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty