Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej

0
Podziel się

Mostostal Zabrze (MZ) zawarł z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) porozumienie, które ustala ogólne zasady rozpoczęcia nowej, długoterminowej, strategicznej współpracy pomiędzy MZ a HZI, jak również ustala ugodowo zasady rozwiązania sporu dotyczącego kontraktu realizowanego w 2017 r. w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii, podała spółka.

Mostostal Zabrze ma porozumienie z HZI ws. współpracy strategicznej
bErqpcJh

"Strony zdecydowały się na polubowne rozwiązanie sporu oraz zawarcie porozumienia w celu:

1) uniknięcia długotrwałego i kosztownego sporu dot. kontraktu Ferrybridge o niepewnym dla obu stron wyniku,

2) zwiększenia przez HZI możliwości prowadzenia prac projektowych (inżynierskich), jak również poszerzenia bazy dostawców podzespołów, urządzeń oraz usług montażu,

bErqpcJj

3) optymalizacji kosztów HZI, w tym kosztów projektowania oraz zakupów, prefabrykacji i montaży orurowania i konstrukcji,

4) otwarcia dla grupy kapitałowej MZ nowych możliwości biznesowych poprzez wejście za pośrednictwem HZI, tj. firmy posiadającej własne technologie oraz działającej globalnie, na światowe rynki w obszarach działalności grupy w strategicznych dla MZ zakresach (m.in. projektowanie i prefabrykacja orurowania oraz konstrukcji stalowych),

5) podjęcia działań spójnych z założeniami strategii MZ zakładających m. in. rozwój eksportu, w tym eksportu usług projektowych oraz specjalizację działalności w obszarach prefabrykacji oraz montażu systemów orurowania przy jednoczesnej wspólnej realizacji inwestycji przez spółki z grupy kapitałowej MZ, a także zwiększenie znaczenia projektowania w procesach realizacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Główne postanowienia zawartego porozumienia:

bErqpcJp

a) nawiązanie pomiędzy HZI i MZ długoterminowej, strategicznej współpracy polegającej na przeniesieniu z HZI do grupy kapitałowej MZ części łańcucha wartości HZI, w tym przede wszystkim projektowania oraz potencjalnie prefabrykacji podzespołów, rur oraz konstrukcji stalowych, a także ich montażu, wykorzystując dźwignię cenową pomiędzy Polską a Europą Zachodnią,

b) zobowiązanie stron do zawarcia umowy ramowej o współpracy w zakresie świadczenia przez grupę kapitałową MZ za wynagrodzeniem szeroko rozumianych usług projektowych oraz inżynierskich na rzecz HZI, której elementem przy zachowaniu odpowiedniej rentowności prac dla MZ jest jednoczesne wygenerowanie dla HZI oszczędności w wysokości 2 mln CHF (wariantowo w okresie 3 lub 4 lat uzależnione od skali zadań projektowych i inżynierskich powierzonych przez HZI), zabezpieczeniem wykonania umowy o współpracy będzie gwarancja w wysokości 1 mln CHF,

c) sposób rozliczania udzielonej przez MZ na rzecz HZI gwarancji zabezpieczającej kontrakt Ferrybridge w wysokości 2,4 mln GBP - ze względu na niezakończone prace na kontrakcie, termin ważności gwarancji został przedłużony do marca 2021 r. Strony założyły jednakże pomniejszanie wartości gwarancji oszczędnościami wygenerowanymi dla HZI do marca 2021 r. ponad kwotę 2 mln CHF, o której mowa w lit. b), przy czym zmniejszenie to nie może być większe niż do kwoty 1,5 mln CHF chyba, że strony ustalą inaczej. W celu całkowitego rozliczenia projektu Ferrybridge strony podejmą kolejne rozmowy, niemniej porozumienie ograniczyło ryzyko MZ związane z projektem Ferrybridge do wysokości udzielonej gwarancji z uwzględnieniem pomniejszenia tej wysokości o osiągnięte oszczędności. W wyniku zawartego porozumienia MZ odstąpiło od dochodzenia roszczenia jako wynagrodzenia na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji kontraktu Ferrybridge, a HZI odstąpiło od dochodzenia roszczeń od MZI z tytułu rozwiązania umowy dotyczącej
realizacji kontraktu Ferrybridge,

d) ze względu na przeniesienie z HZI do grupy kapitałowej MZ istotnej części łańcucha wartości oraz potencjalnie know-how HZI otrzymuje opcję nabycia mniejszościowego (15-30%) pakietu akcji spółki projektowej wchodzącej w skład grupy kapitałowej MZ (wstępna nazwa MZ Biprohut-Engineering), która powstanie po wydzieleniu z dotychczasowej spółki zależnej Mostostal Zabrze Biprohut aktywów nieruchomościowych do nowej spółki (wstępna nazwa MZ Nieruchomości), która pozostanie w całości własnością MZ, podano również.

bErqpcJq

"Nawiązanie strategicznej współpracy ze światową firmą w kluczowym dla MZ obszarze stworzy emitentowi możliwość znacznego wzrostu eksportu usług projektowych (inżynierskich), a także dostaw podzespołów i usług montażowych. Emitent zakłada, że współpraca będzie miała charakter długoterminowy i będzie się opierała o powtarzalne kontrakty realizowane wspólnie przez spółki zależne MZ. W toku wspólnych projektów wypracowane zostaną pola specjalizacji, które dzięki optymalizacji procesów i rozwojowi kompetencji w spółkach Grupy MZ wykreują nowe przewagi konkurencyjne. W szczególności współpraca z HZI daje emitentowi szansę uzyskania silnej pozycji w światowej branży dostaw dla energetyki (elektrownie i spalarnie odpadów) w zakresie projektowania, prefabrykacji oraz montaży spawanych, specjalistycznych, przemysłowych systemów orurowania. Jednocześnie współpraca zwiększy atrakcyjność MZ jako pracodawcy ze względu na możliwość udziału pracowników grupy w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach projektowych" -
podsumowano.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

bErqpcJK
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)