Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA8 832 737,418 539 168,228 669 822,698 523 671,22
Inwestycje w jednostki powiązane14 592,6813 703,1813 586,0913 674,61
Rzeczowe aktywa trwałe656 164,49657 757,18673 284,85678 729,26
Nieruchomości inwestycyjne142,32146,22150,11287,65
Wartości niematerialne i prawne301 441,22312 911,35322 077,30322 524,04
Wartość firmy2 138 258,892 138 258,892 138 258,892 132 168,70
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego86 345,49104 152,80107 333,82118 718,25
Aktywa z tytułu bieżącego podatku30 853,2840 819,64115 174,0513 696,28
Aktywa finansowe64,606 404,0711 974,63
Długoterminowe aktywa finansowe1 264,901 485,481 746,902 296,29
Zapasy1 683 982,901 683 800,411 636 113,681 637 120,35
Należności handlowe1 368 889,111 315 222,031 446 398,831 286 711,22
Długoterminowe pożyczki i należności17 522,7215 155,2714 995,7214 306,93
Rozliczenia międzyokresowe53 810,1466 554,8141 485,3344 676,37
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 437,737 654,499 764,852 585,66
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty343 614,36106 370,58177 793,41128 286,93
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności164 073,96178 103,8560 583,02136 959,87
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 967 278,621 897 072,041 904 671,761 978 954,17
Aktywa trwałe5 187 449,075 148 296,905 185 870,295 264 245,57
Aktywa obrotowe3 645 288,343 390 871,333 483 952,403 259 425,65
Amortyzacja (noty)156 737,59151 328,02142 539,58152 829,00
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 952,79-6 226,39-9 943,56-8 782,56
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-1 952,79-6 226,39-9 943,56-8 782,56
Przepływy operacyjne306 344,42119 025,96281 044,78331 482,15
Wynik finansowy70 463,56-47 677,59109 918,7160 064,51
Udział w wyniku jednostek powiązanych-889,50-117,0988,52-273,86
Amortyzacja (przepływy operacyjne)156 737,59151 328,02142 539,58152 829,00
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-17 727,39-1 163,64-15 383,6116 186,01
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej40 984,5737 333,8742 980,5327 344,26
Wynik na działalności inwestycyjnej4 298,342 490,562 018,688 862,88
Podatek dochodowy zapłacony-20 993,60-8 708,73-23 050,15-18 123,26
Płatności rozliczane w akcjach1 927,121 927,121 927,121 927,12
Zmiana stanu rezerw-49 508,693 659,74-22 389,51102,06
Zmiana stanu zapasów-182,49-47 686,721 006,67-30 463,28
Zmiana stanu należności-30 230,0195 287,77-166 465,03133 545,90
Zmiana stanu zobowiązań148 757,05-65 880,71208 630,13-20 338,91
Pozostałe przepływy operacyjne2 707,86-1 766,66-776,87-180,29
Przepływy inwestycyjne-46 036,18-33 294,40-47 336,24-46 871,83
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 385,257 001,497 025,905 288,95
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-47 265,70-40 713,09-60 114,26-52 438,33
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych00
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej-155,74417,205 752,12277,56
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-23 064,45-157 154,39-184 202,06-322 621,50
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki279 582,7421 065,21-32 101,60-139 119,87
Spłacone kredyty i pożyczki-106 209,84-47 030,73-18 577,59-52 924,01
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-50 000-7 199,81-3 669,97
Płatności z tytułu leasingu-101 686,95-96 573,32-87 456,74-97 660,87
Odsetki z działalności finansowej-44 750,40-34 615,56-40 505,42-27 607,67
Pozostałe przepływy finansowe1 639,10-1 639,10
Przepływy pieniężne netto237 243,78-71 422,8349 506,48-38 011,18
Środki pieniężne na początek okresu106 370,58177 793,41128 286,93166 298,11
Środki pieniężne na koniec okresu343 614,36106 370,58177 793,41128 286,93
Całkowite dochody ogółem48 780,46-55 913,2868 678,6532 969,38
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-7 284 990,14-6 568 833,00-7 071 374,74-7 153 770,42
Koszty sprzedaży-849 327,06-869 569,02-865 243,37-854 990,02
Koszty ogólnego zarządu-133 877,62-137 940,77-123 871,51-127 670,28
Koszt własny sprzedaży-7 284 990,14-6 568 833,00-7 071 374,74-7 153 770,42
PASYWA8 832 737,418 539 168,228 669 822,698 523 671,22
Kapitał podstawowy139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Akcje/udziały własne-84 760,46-72 542,06-147 085,65-111 489,10
Kapitał zapasowy588 740,66586 813,53584 886,41582 959,29
Wyceny i różnice kursowe-11 247,07-9 294,28-3 067,896 875,67
Zyski zatrzymane / niepokryte straty67 301,7380 100,26136 328,1672 571,46
Udziały niekontrolujące94 475,7890 636,0688 678,5494 676,69
Długoterminowe rezerwy980,841 302,511 631,051 916,48
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku13 026,0229 150,4530 932,7817 262,40
Pozostałe zobowiązania231 504,57202 887,39226 855,36179 169,23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe21 395,2418 225,6189 342,8673 959,34
Świadczenia pracownicze149 207,54206 678,55188 370,48187 587,02
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze8 631,349 400,579 161,0310 730,60
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)743 323,97493 076,15518 708,59567 232,68
Długoterminowe kredyty i pożyczki225 621,45300 154,91299 730,83294 172
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)307 130,15317 797,20306 552,93302 073,86
Zobowiązania handlowe4 207 141,424 066 511,704 114 406,063 927 474,96
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu441 370,53443 048,36427 369,30441 409,97
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 689 730,411 636 058,011 657 858,561 735 925,39
Przychody ze sprzedaży8 378 841,627 588 396,038 222 658,818 268 350,81
Przychody ze sprzedaży produktów i usług35 514,2339 212,0229 164,2336 760,57
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów8 343 327,397 549 184,018 193 494,588 231 590,24
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego699 198,14724 240,74710 224,32690 080,61
Zobowiązania długoterminowe1 946 359,281 965 141,612 057 724,332 116 703,81
Zobowiązania krótkoterminowe6 092 704,205 759 149,815 813 195,505 622 210,11
Zysk/strata ze sprzedaży110 646,7912 053,24162 169,19131 920,08
Zysk/strata brutto ze sprzedaży1 093 851,481 019 563,031 151 284,071 114 580,39
EBITDA268 877,77165 483,80308 070,26284 890,31
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe743 323,97493 076,15518 708,59567 232,68
Długoterminowe zobowiązania finansowe225 621,45300 154,91299 730,83294 172
Zobowiązania finansowe968 945,42793 231,06818 439,42861 404,68
Zysk/strata brutto70 463,57-47 677,59109 918,7160 064,51
Przychody finansowe33 356,0416 702,8717 291,1220 988,22
Koszty finansowe-75 922,16-78 653,32-63 497,22-93 258,87
Różnice kursowe-9 317,34
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć889,50117,09-88,52273,86
Zysk/strata netto50 733,25-49 686,8978 622,2141 751,94
Podatek dochodowy-19 730,31-2 009,31-31 296,49-18 312,57
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej112 140,1814 155,77165 530,68132 061,31
Pozostałe przychody operacyjne18 170,7314 903,8910 224,4815 750,12
Pozostałe koszty operacyjne-16 677,35-12 801,35-4 901,56-15 608,89
Wynik na aktywach niefinansowych-1 961,44
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej36 385,11-57 870,8059 697,9625 286,37
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących12 395,351 957,528 980,697 683,02
Koszty według rodzaju-3 856 516,74
Amortyzacja (koszt)-596 570,23
Zużycie materiałów i energii-375 072,24
Usługi obce-1 098 632,57
Podatki i opłaty-84 969,44
Wynagrodzenia-1 371 942,73
Ubezpieczenia społeczne i inne-259 566,94
Pozostałe koszty rodzajowe-69 762,59
Naliczone odsetki-249 856,25
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej38 337,91-51 644,4269 641,5234 068,93
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących12 395,351 957,528 980,697 683,02
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA8 669 822,698 487 298,758 065 788,767 885 005,97
Inwestycje w jednostki powiązane13 586,0913 373,7613 093,2524 619,46
Rzeczowe aktywa trwałe673 284,85696 411,47721 040,05766 197,93
Nieruchomości inwestycyjne150,11913,68925,71941,41
Wartości niematerialne i prawne322 077,30342 766,66349 690,98323 905,81
Wartość firmy2 138 258,892 130 015,212 045 033,801 850 000,70
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego107 333,82118 407,46145 196,35122 904,03
Aktywa z tytułu bieżącego podatku115 174,05134 854,76104 569,1892 722,74
Aktywa finansowe6 404,0714 810,27310,322 933,51
Długoterminowe aktywa finansowe1 746,904 603,64525,097 064,49
Zapasy1 636 113,681 535 646,491 363 009,521 271 273,08
Należności handlowe1 446 398,831 332 245,741 309 239,681 404 893,54
Długoterminowe pożyczki i należności14 995,7214 588,6316 065,4414 323,67
Rozliczenia międzyokresowe41 485,3340 486,5037 702,4433 857,89
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 764,854 375,899 695,501 614,79
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty177 793,41120 590,71117 491,81146 669,86
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności60 583,0241 162,1536 738,7720 048,63
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1 904 671,761 942 045,731 795 460,871 801 034,43
Aktywa trwałe5 185 870,295 267 502,145 096 727,054 912 606,71
Aktywa obrotowe3 483 952,403 219 796,612 969 061,712 972 399,26
Amortyzacja (noty)596 570,23610 631,99553 511,21549 556,88
Pozostałe całkowite dochody, netto-13 682,8332 349,44-16 406,812 310,74
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych-13 682,8332 349,44-16 406,812 310,74
Przepływy operacyjne888 516,10638 195,70556 662,30683 148,76
Wynik finansowy182 587,67-939,7189 206,42113 422,82
Udział w wyniku jednostek powiązanych-212,33-280,51-553,075 120,40
Amortyzacja (przepływy operacyjne)596 570,23610 631,99553 511,21549 556,88
Różnice kursowe z działalności operacyjnej8 393,48198,9832 695,06-3 672,46
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej128 085,5988 389,5879 878,1583 225,09
Wynik na działalności inwestycyjnej10 375,1152 135,17-33 258,7615 148,49
Podatek dochodowy zapłacony-102 117,86-63 047,04-126 069,11-100 916,55
Płatności rozliczane w akcjach3 854,255 880
Zmiana stanu rezerw-27 910,3258 635,9555 473,2629 853,62
Zmiana stanu zapasów-100 467,19-118 946,68-86 920,6132 005,35
Zmiana stanu należności-87 697,62-69 609,4482 391,43-40 124,17
Zmiana stanu zobowiązań278 822,5082 160,48-88 339,79-6 137,15
Pozostałe przepływy operacyjne-1 767,40-1 133,09-1 351,89-213,56
Przepływy inwestycyjne-190 107,46-226 665,08-300 697,43-299 865,83
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych21 264,5341 230,5213 864,4214 744,46
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-217 355,45-204 185,23-188 261,12-233 394,65
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-1 408,46-68 701,66-128 339,17-74 411,76
Nabycie aktywów finansowych-8 901,31
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki-51,29-64,68-2 441,45
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej7 391,915 042,572 103,124 538,89
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-641 205,94-408 431,72-285 142,92-433 171,92
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne125 000
Wykup papierów dłużnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-1 722,05188 304,86361 814,68102 492,48
Spłacone kredyty i pożyczki-132 548,01-86 923,11-339 462,29
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-10 869,78-76 205,77-3 323,00-143 380,08
Płatności z tytułu leasingu-373 425,42-343 229,36-310 392,33-302 884,11
Odsetki z działalności finansowej-122 640,67-90 378,33-94 010,08-89 400,21
Pozostałe przepływy finansowe-24 769,90
Przepływy pieniężne netto57 202,703 098,90-29 178,05-49 888,99
Środki pieniężne na początek okresu120 590,71117 491,81146 669,86196 558,85
Środki pieniężne na koniec okresu177 793,41120 590,71117 491,81146 669,86
Całkowite dochody ogółem75 547,64-66 99332 952,3981 436,33
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-26 624 888,59-22 872 081,64-22 056 081,47-21 609 265,69
Koszty sprzedaży-3 348 035,32-2 878 392,70-2 739 581,25-2 614 213,63
Koszty ogólnego zarządu-508 481,42-450 694,64-431 236,04-414 428,63
Koszt własny sprzedaży-26 624 888,59-22 872 081,64-22 056 081,47-21 609 265,69
PASYWA8 669 822,698 487 298,758 065 788,767 885 005,97
Kapitał podstawowy139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Akcje/udziały własne-147 085,65-115 838,35-49 561,27-69 761,78
Kapitał zapasowy584 886,41581 032,16581 032,16596 712,16
Wyceny i różnice kursowe-3 067,8910 614,93-21 734,50-5 327,69
Zyski zatrzymane / niepokryte straty136 328,1684 149,06267 507,68236 195,83
Udziały niekontrolujące88 678,5487 475,0867 719,3766 417,40
Długoterminowe rezerwy1 631,052 596,883 361,921 980
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 806,99
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku30 932,7818 049,1311 793,4949 233,59
Pozostałe zobowiązania226 855,36202 720,02171 191,57191 296,73
Pozostałe zobowiązania długoterminowe89 342,8673 736,233 651,834 132,98
Świadczenia pracownicze188 370,48180 578,33166 532,06147 720,29
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze9 161,039 768,0411 787,307 344,21
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)518 708,59240 294,65258 897,90669 889,30
Długoterminowe kredyty i pożyczki299 730,83706 340594 553,1670,67
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)306 552,93310 746,36260 126,63210 697,21
Zobowiązania handlowe4 114 406,063 854 074,333 719 975,043 794 788,28
Zobowiązania z tytułu leasingu427 369,30400 784,93355 977,52297 625,20
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 657 858,561 701 013,671 523 813,631 527 021,29
Przychody ze sprzedaży30 857 664,9726 281 430,8125 398 595,6024 852 240,70
Przychody ze sprzedaży produktów i usług127 934,42108 376,03105 603,95127 140,59
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów30 729 730,5526 173 054,7825 292 991,6524 725 100,11
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego710 224,32699 121,09916 407,36896 981,81
Zobowiązania długoterminowe2 057 724,332 493 454,822 137 167,831 560 356,15
Zobowiązania krótkoterminowe5 813 195,505 207 247,754 944 494,205 361 250,60
Zysk/strata ze sprzedaży376 259,6580 261,83171 696,84214 332,75
Zysk/strata brutto ze sprzedaży4 232 776,383 409 349,173 342 514,133 242 975,01
EBITDA1 000 301,70708 161,66785 225,89794 079,10
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe518 708,59240 294,65258 897,90669 889,30
Długoterminowe zobowiązania finansowe299 730,83706 340594 553,1670,67
Zobowiązania finansowe818 439,42946 634,65853 451,05669 959,97
Zysk/strata brutto182 587,67-939,7189 206,42113 422,82
Przychody finansowe58 727,3228 639,2931 344,9132 615,24
Koszty finansowe-270 766,11-126 382,98-140 406,27-161 668,11
Różnice kursowe-9 317,34-1 006,19-33 999,973 073,88
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć212,33280,51553,07-5 120,40
Zysk/strata netto89 230,47-99 342,4349 359,2079 125,59
Podatek dochodowy-93 357,20-98 402,73-39 847,22-34 297,22
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata z działalności operacyjnej403 731,4797 529,67231 714,68244 522,22
Pozostałe przychody operacyjne76 308,1097 921,57150 828,4084 700,79
Pozostałe koszty operacyjne-46 874,84-92 168,09-89 203,96-52 634,41
Wynik na aktywach niefinansowych-1 961,4411 514,35-1 606,60-1 876,92
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej53 426,95-81 222,1026 688,5172 172,78
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących22 120,6914 229,106 263,879 263,56
Koszty według rodzaju-3 856 516,74-3 329 087,34-3 170 817,29-3 028 642,26
Amortyzacja (koszt)-596 570,23-610 631,99-553 511,21-549 556,88
Zużycie materiałów i energii-375 072,24-225 120,97-211 648,04-203 924,09
Usługi obce-1 098 632,57-894 576,08-770 950,24-707 678,47
Podatki i opłaty-84 969,44-81 536,05-58 723,45-58 737,89
Wynagrodzenia-1 371 942,73-1 238 704,89-1 236 972,98-1 193 105,99
Ubezpieczenia społeczne i inne-259 566,94-233 388,29-239 838,31-225 695,14
Pozostałe koszty rodzajowe-69 762,59-45 129,06-99 173,07-89 943,80
Naliczone odsetki-249 856,25-114 980,88-129 832,72-152 297,17
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej67 109,78-113 571,5343 095,3369 862,04
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących22 120,6914 229,106 263,879 263,56
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport