Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA649 058421 520448 236379 474
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe18 33618 33918 39318 470
Nieruchomości inwestycyjne2 5802 5802 5802 580
Wartości niematerialne i prawne31 58231 57831 57831 579
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 0883 7882 4044 073
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1 7982 9401834 888
Aktywa finansowe
Zapasy244 574177 407180 925154 358
Należności handlowe291 690135 288187 974103 673
Rozliczenia międzyokresowe3 97612 223
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty27 56826 62516 66230 333
Pozostałe aktywa26 8427 5370
Pożyczki i pozostałe należności18 99917 297
Aktywa trwałe56 58656 28554 95556 702
Aktywa obrotowe592 472365 235393 281322 772
Amortyzacja (noty)147137135227
Przepływy operacyjne21 66719 240-23 59817 154
Wynik finansowy3 3236 8898 2394 317
Amortyzacja (przepływy operacyjne)147137135227
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-247109632
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej3 4531 9901 9332 461
Wynik na działalności inwestycyjnej-300-137
Podatek dochodowy zapłacony-3 952-1 043-1 6334 143
Zmiana stanu rezerw13 352-2 866-8 03312 170
Zmiana stanu zapasów-67 1673 518-26 56738 011
Zmiana stanu należności-157 32934 308-57 43041 506
Zmiana stanu zobowiązań230 332-22 52548 957-71 702
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych55-1 27710 801-12 978
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 496
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-143-83-57-14
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-143-83-57-14
Zbycie nieruchomości
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe-20 828-9 0859 984-14 088
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-5 775-6 14511 920-6 945
Spłacone kredyty i pożyczki-11 617
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-4 064
Odsetki z działalności finansowej-3 453-2 938-1 933-3 093
Pozostałe przepływy finansowe17-2-314
Przepływy pieniężne netto69610 072-13 6713 052
Różnice kursowe247-213104-762
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych9439 859-13 5674 542
Środki pieniężne na początek okresu26 62516 66230 33327 281
Środki pieniężne na koniec okresu27 56826 62516 66230 333
Całkowite dochody ogółem2 7645 7716 4344 648
Koszt sprzedanych produktów i usług-37 685-120 796
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-605 070-1 055 078
Koszty sprzedaży-12 666-13 005-8 607-9 321
Koszty ogólnego zarządu-2 056-1 850-1 913-1 517
Koszt własny sprzedaży-430 446-340 336-302 419-330 942
PASYWA649 058421 520448 236379 474
Kapitał podstawowy83 10083 10083 10083 100
Akcje/udziały własne-761-761-761-761
Kapitał zapasowy26 28926 28926 28926 289
Pozostałe kapitały6 6276 6276 6276 627
Zyski zatrzymane / niepokryte straty72 02369 55964 73658 302
Rezerwy36 58723 24326 10134 142
Długoterminowe rezerwy275275275275
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku124 70116 961
Pozostałe zobowiązania1 698225
Świadczenia pracownicze152137
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)32 87950 27156 41644 496
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)9 8029 74711 024223
Zobowiązania handlowe382 236126 619174 429109 458
Przychody ze sprzedaży456 247357 202322 301346 943
Przychody ze sprzedaży produktów i usług-277 180322 301137 607
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów634 382209 336
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego187 278184 814179 991173 557
Zobowiązania długoterminowe275275275275
Zobowiązania krótkoterminowe461 505236 431267 970205 642
Zysk/strata ze sprzedaży11 0792 0119 3625 163
Zysk/strata brutto ze sprzedaży25 80116 86619 88216 001
EBITDA16 0942 79010 0662 759
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe32 87950 27156 41644 496
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe32 87950 27156 41644 496
Zysk/strata brutto3 3236 8898 2394 317
Przychody finansowe-5 3667 17324313
Koszty finansowe-7 258-2 937-1 9353 027
Różnice kursowe-1 255
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto2 7645 7716 4344 648
Podatek dochodowy-559-1 118-1 805331
Zysk/strata z działalności operacyjnej15 9472 6539 9312 532
Pozostałe przychody operacyjne5 5181 2422 085-630
Pozostałe koszty operacyjne-650-600-1 516-2 008
Wynik na aktywach niefinansowych7
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 7645 7716 4344 648
Koszty według rodzaju-678 087-1 244 319
Amortyzacja (koszt)-273-846
Zużycie materiałów i energii-46 673-144 822
Usługi obce-5 850-14 809
Podatki i opłaty-348-593
Wynagrodzenia-8 503-17 169
Pozostałe koszty rodzajowe-9 880-11 002
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-606 560-1 055 078
Naliczone odsetki-4 872-8 505
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 7645 7716 4344 648
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA379 474365 397273 358187 582
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe18 47018 63718 81519 117
Nieruchomości inwestycyjne2 5802 5432 2192 221
Wartości niematerialne i prawne31 57931 78232 07031 576
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 0734 4293 5441 357
Aktywa z tytułu bieżącego podatku4 8883 8701 134523
Aktywa finansowe
Zapasy154 358133 76583 29047 862
Należności handlowe103 673129 12098 56266 756
Rozliczenia międzyokresowe12 2239 4938 5565 251
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty30 33320 23814 87010 821
Pozostałe aktywa08540
Pożyczki i pozostałe należności17 29711 51210 2932 058
Aktywa trwałe56 70257 39156 64854 271
Aktywa obrotowe322 772308 006216 710133 311
Amortyzacja (noty)846778543477
Przepływy operacyjne-15 57430 623-20 09813 874
Wynik finansowy20 36821 26910 6655 795
Amortyzacja (przepływy operacyjne)846778543477
Różnice kursowe z działalności operacyjnej632-16956
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej8 5052 8831 1871 070
Wynik na działalności inwestycyjnej-144-350-1-36
Podatek dochodowy zapłacony-1 615-7 747-2 3043 882
Zmiana stanu rezerw5 40810 1888 7961 939
Zmiana stanu zapasów-20 593-50 475-35 428-4 324
Zmiana stanu należności14 796-34 327-43 922-10 745
Zmiana stanu zobowiązań-43 41188 40344 64312 957
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-366170-4 3332 289
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów570
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-269-286-732-192
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych726336
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-276-312-735-300
Zbycie nieruchomości72
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe25 938-25 13824 935-13 917
Nabycie akcji własnych-8-33
Zaciągnięte kredyty i pożyczki37 52127 189
Spłacone kredyty i pożyczki-20 214-11 352
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-4 064-2 032-948-1 495
Odsetki z działalności finansowej-9 137-2 883-1 187-1 070
Pozostałe przepływy finansowe1 618-1-86
Przepływy pieniężne netto10 0955 1994 105-235
Różnice kursowe364169-56-24
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych10 4595 3684 049-211
Środki pieniężne na początek okresu20 23814 87010 82111 056
Środki pieniężne na koniec okresu30 33320 23814 87010 821
Całkowite dochody ogółem16 50317 9088 5474 696
Koszt sprzedanych produktów i usług-120 796-85 061-41 940
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 055 078-1 004 251-706 029
Koszty sprzedaży-35 590-37 113-27 212-20 188
Koszty ogólnego zarządu-7 566-6 732-5 739-5 180
Koszt własny sprzedaży-1 175 874-1 089 312-747 969-507 628
PASYWA379 474365 397273 358187 582
Kapitał podstawowy83 10083 10083 10083 100
Akcje/udziały własne-761-761-753-634
Kapitał zapasowy26 28925 20125 20139 393
Pozostałe kapitały6 6276 5466 54610 046
Zyski zatrzymane / niepokryte straty58 30245 86329 9874 696
Rezerwy34 14235 19824 97516 066
Długoterminowe rezerwy275356391504
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku16 96118 24120 5246 754
Pozostałe zobowiązania225621508521
Świadczenia pracownicze137143157
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)44 4966 97927 1971
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2235894194 752
Zobowiązania handlowe109 458143 32155 10622 383
Przychody ze sprzedaży1 245 7071 152 274790 985539 084
Przychody ze sprzedaży produktów i usług145 92099 2178 8267 290
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 099 7871 053 057782 159531 794
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego173 557159 949144 081136 601
Zobowiązania długoterminowe275356391504
Zobowiązania krótkoterminowe205 642205 092128 88650 477
Zysk/strata ze sprzedaży26 67719 11710 0656 088
Zysk/strata brutto ze sprzedaży69 83362 96243 01631 456
EBITDA29 82624 07914 1316 574
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe44 4966 97927 1971
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe44 4966 97927 1971
Zysk/strata brutto20 36821 26910 6655 795
Przychody finansowe1 148109637
Koszty finansowe-8 505-2 883-1 187-1 114
Różnice kursowe-1 255841-1 831153
Wynik na inwestycjach8622
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto16 50317 9088 5474 696
Podatek dochodowy-3 865-3 361-2 118-1 099
Zysk/strata z działalności operacyjnej28 98023 30113 5886 097
Pozostałe przychody operacyjne5 5977 8676 7323 639
Pozostałe koszty operacyjne-3 301-3 709-3 212-3 666
Wynik na aktywach niefinansowych726336
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej16 50317 9088 5474 696
Koszty według rodzaju-1 244 319-1 133 498-780 939-529 732
Amortyzacja (koszt)-846-778-543-477
Zużycie materiałów i energii-144 822-84 410-41 040-71 965
Usługi obce-14 809-19 592-13 770-5 810
Podatki i opłaty-593-526-528-504
Wynagrodzenia-17 169-15 465-13 840-11 915
Pozostałe koszty rodzajowe-11 002-8 476-5 189-5 393
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 055 078-1 004 251-706 029-433 668
Naliczone odsetki-8 505-2 883-1 187-1 070
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej16 50317 9088 5474 696
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport