Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q12022Q42022Q32022Q2
AKTYWA448 236379 474455 228415 225
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe18 39318 47018 44518 552
Nieruchomości inwestycyjne2 5802 5802 5432 543
Wartości niematerialne i prawne31 57831 57931 61731 674
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 4044 0731 9683 643
Aktywa z tytułu bieżącego podatku1834 8884915 675
Aktywa finansowe
Zapasy180 925154 358192 369200 665
Należności handlowe187 974103 673170 056114 610
Rozliczenia międzyokresowe12 2233 739
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty16 66230 33327 28116 766
Pozostałe aktywa7 537010 458
Pożyczki i pozostałe należności17 29717 358
Aktywa trwałe54 95556 70254 57356 412
Aktywa obrotowe393 281322 772400 655358 813
Amortyzacja (noty)135227184203
Przepływy operacyjne-23 59817 154-13 2358 528
Wynik finansowy8 2394 3174 8673 548
Amortyzacja (przepływy operacyjne)135227184203
Różnice kursowe z działalności operacyjnej632
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 9332 4611 6682 653
Wynik na działalności inwestycyjnej-13700
Podatek dochodowy zapłacony-1 6334 143-2 127-2 070
Zmiana stanu rezerw-8 03312 170-6 7627 701
Zmiana stanu zapasów-26 56738 0118 296-5 131
Zmiana stanu należności-57 43041 506-34 188-31 575
Zmiana stanu zobowiązań48 957-71 70231 74613 644
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych10 801-12 978-12 66119 480
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-1 496-4 25875
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-57-14-20-149
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-57-14-20-149
Zbycie nieruchomości
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe9 984-14 08823 770-3 350
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki11 920-6 94524 923-1 786
Spłacone kredyty i pożyczki
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-4 064
Odsetki z działalności finansowej-1 933-3 093-1 668-2 653
Pozostałe przepływy finansowe-3145151 089
Przepływy pieniężne netto-13 6713 05210 5155 029
Różnice kursowe104-762534849
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-13 5674 5429 9814 694
Środki pieniężne na początek okresu30 33327 28116 76611 737
Środki pieniężne na koniec okresu16 66230 33327 28116 766
Całkowite dochody ogółem6 4344 6482 7413 864
Koszt sprzedanych produktów i usług-120 796-81 712
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 055 078-479 269
Koszty sprzedaży-8 607-9 321-10 871-3 932
Koszty ogólnego zarządu-1 913-1 517-2 247-2 157
Koszt własny sprzedaży-302 419-330 942-283 951-282 800
PASYWA448 236379 474455 228415 225
Kapitał podstawowy83 10083 10083 10083 100
Akcje/udziały własne-761-761-761-761
Kapitał zapasowy26 28926 28926 28926 289
Pozostałe kapitały6 6276 6276 5466 546
Zyski zatrzymane / niepokryte straty64 73658 30253 65450 913
Rezerwy26 10134 14221 88728 653
Długoterminowe rezerwy275275352356
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku16 9611613 076
Pozostałe zobowiązania2254 620
Świadczenia pracownicze137161
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)56 41644 49651 44126 518
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)11 02422313 20125 862
Zobowiązania handlowe174 429109 458199 503149 892
Przychody ze sprzedaży322 301346 943303 726293 738
Przychody ze sprzedaży produktów i usług322 301137 607-296 881
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów209 336590 619
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego179 991173 557168 828166 087
Zobowiązania długoterminowe275275352356
Zobowiązania krótkoterminowe267 970205 642286 048248 782
Zysk/strata ze sprzedaży9 3625 1636 6574 849
Zysk/strata brutto ze sprzedaży19 88216 00119 77510 938
EBITDA10 0662 75910 9615 423
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe56 41644 49651 44126 518
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe56 41644 49651 44126 518
Zysk/strata brutto8 2394 3174 8683 547
Przychody finansowe243134962
Koszty finansowe-1 9353 027-5 913-1 392
Różnice kursowe-1 255-1 243
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto6 4344 6482 7413 864
Podatek dochodowy-1 805331-2 127317
Zysk/strata z działalności operacyjnej9 9312 53210 7775 220
Pozostałe przychody operacyjne2 085-6304 386807
Pozostałe koszty operacyjne-1 516-2 008-266-443
Wynik na aktywach niefinansowych77
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej6 4344 6482 7413 864
Koszty według rodzaju-1 244 319-584 143
Amortyzacja (koszt)-846-435
Zużycie materiałów i energii-144 822-85 000
Usługi obce-14 809-6 356
Podatki i opłaty-593-273
Wynagrodzenia-17 169-8 567
Pozostałe koszty rodzajowe-11 002-4 243
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 055 078-479 269
Naliczone odsetki-8 505-4 376
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej6 4344 6482 7413 864
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA379 474365 397273 358187 582
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe18 47018 63718 81519 117
Nieruchomości inwestycyjne2 5802 5432 2192 221
Wartości niematerialne i prawne31 57931 78232 07031 576
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 0734 4293 5441 357
Aktywa z tytułu bieżącego podatku4 8883 8701 134523
Aktywa finansowe
Zapasy154 358133 76583 29047 862
Należności handlowe103 673129 12098 56266 756
Rozliczenia międzyokresowe12 2239 4938 5565 251
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty30 33320 23814 87010 821
Pozostałe aktywa08540
Pożyczki i pozostałe należności17 29711 51210 2932 058
Aktywa trwałe56 70257 39156 64854 271
Aktywa obrotowe322 772308 006216 710133 311
Amortyzacja (noty)846778543477
Przepływy operacyjne-15 57430 623-20 09813 874
Wynik finansowy20 36821 26910 6655 795
Amortyzacja (przepływy operacyjne)846778543477
Różnice kursowe z działalności operacyjnej632-16956
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej8 5052 8831 1871 070
Wynik na działalności inwestycyjnej-144-350-1-36
Podatek dochodowy zapłacony-1 615-7 747-2 3043 882
Zmiana stanu rezerw5 40810 1888 7961 939
Zmiana stanu zapasów-20 593-50 475-35 428-4 324
Zmiana stanu należności14 796-34 327-43 922-10 745
Zmiana stanu zobowiązań-43 41188 40344 64312 957
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-366170-4 3332 289
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów570
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-269-286-732-192
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych726336
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-276-312-735-300
Zbycie nieruchomości72
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe25 938-25 13824 935-13 917
Nabycie akcji własnych-8-33
Zaciągnięte kredyty i pożyczki37 52127 189
Spłacone kredyty i pożyczki-20 214-11 352
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-4 064-2 032-948-1 495
Odsetki z działalności finansowej-9 137-2 883-1 187-1 070
Pozostałe przepływy finansowe1 618-1-86
Przepływy pieniężne netto10 0955 1994 105-235
Różnice kursowe364169-56-24
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych10 4595 3684 049-211
Środki pieniężne na początek okresu20 23814 87010 82111 056
Środki pieniężne na koniec okresu30 33320 23814 87010 821
Całkowite dochody ogółem16 50317 9088 5474 696
Koszt sprzedanych produktów i usług-120 796-85 061-41 940
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 055 078-1 004 251-706 029
Koszty sprzedaży-35 590-37 113-27 212-20 188
Koszty ogólnego zarządu-7 566-6 732-5 739-5 180
Koszt własny sprzedaży-1 175 874-1 089 312-747 969-507 628
PASYWA379 474365 397273 358187 582
Kapitał podstawowy83 10083 10083 10083 100
Akcje/udziały własne-761-761-753-634
Kapitał zapasowy26 28925 20125 20139 393
Pozostałe kapitały6 6276 5466 54610 046
Zyski zatrzymane / niepokryte straty58 30245 86329 9874 696
Rezerwy34 14235 19824 97516 066
Długoterminowe rezerwy275356391504
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku16 96118 24120 5246 754
Pozostałe zobowiązania225621508521
Świadczenia pracownicze137143157
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)44 4966 97927 1971
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)2235894194 752
Zobowiązania handlowe109 458143 32155 10622 383
Przychody ze sprzedaży1 245 7071 152 274790 985539 084
Przychody ze sprzedaży produktów i usług145 92099 2178 8267 290
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 099 7871 053 057782 159531 794
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego173 557159 949144 081136 601
Zobowiązania długoterminowe275356391504
Zobowiązania krótkoterminowe205 642205 092128 88650 477
Zysk/strata ze sprzedaży26 67719 11710 0656 088
Zysk/strata brutto ze sprzedaży69 83362 96243 01631 456
EBITDA29 82624 07914 1316 574
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe44 4966 97927 1971
Długoterminowe zobowiązania finansowe0000
Zobowiązania finansowe44 4966 97927 1971
Zysk/strata brutto20 36821 26910 6655 795
Przychody finansowe1 148109637
Koszty finansowe-8 505-2 883-1 187-1 114
Różnice kursowe-1 255841-1 831153
Wynik na inwestycjach8622
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
Zysk/strata netto16 50317 9088 5474 696
Podatek dochodowy-3 865-3 361-2 118-1 099
Zysk/strata z działalności operacyjnej28 98023 30113 5886 097
Pozostałe przychody operacyjne5 5977 8676 7323 639
Pozostałe koszty operacyjne-3 301-3 709-3 212-3 666
Wynik na aktywach niefinansowych726336
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej16 50317 9088 5474 696
Koszty według rodzaju-1 244 319-1 133 498-780 939-529 732
Amortyzacja (koszt)-846-778-543-477
Zużycie materiałów i energii-144 822-84 410-41 040-71 965
Usługi obce-14 809-19 592-13 770-5 810
Podatki i opłaty-593-526-528-504
Wynagrodzenia-17 169-15 465-13 840-11 915
Pozostałe koszty rodzajowe-11 002-8 476-5 189-5 393
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 055 078-1 004 251-706 029-433 668
Naliczone odsetki-8 505-2 883-1 187-1 070
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej16 50317 9088 5474 696
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport