Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
AKTYWA270 514,01278 779,48263 175,30255 699,66
Inwestycje w jednostki powiązane22 825,8822 825,8822 825,8822 825,88
Rzeczowe aktywa trwałe51 327,3356 557,0457 478,6952 439,69
Wartości niematerialne i prawne2 685,902 776,742 500,712 403,17
Wartość firmy280,74280,74280,74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 126,688 523,724 337,874 336,11
Aktywa z tytułu bieżącego podatku
Aktywa finansowe83,4114 972,5115 075,30
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy849,472 100,971 989,471 989,47
Należności handlowe12 236,1736 581,0343 275,4843 291,91
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty89 057,83111 215,8593 795,61110 373,90
Pozostałe aktywa1 045,372 538,013 234,552 487,46
Pozostałe aktywa długoterminowe6 005,4535 296,1018 483,79196,04
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana83 353,92
Aktywa trwałe83 971,24126 260,21105 907,6882 481,63
Aktywa obrotowe103 188,85152 519,28157 267,62173 218,04
Amortyzacja (noty)3 481,631 829,774 303,562 578,40
Przepływy operacyjne-6 261,1438 176,18-17 166,48-32 335,88
Wynik finansowy-9 720,66-9 043,37-7 353,34-12 402,91
Udział w wyniku jednostek powiązanych-21 439,11
Amortyzacja (przepływy operacyjne)3 481,631 829,774 303,562 578,40
Różnice kursowe z działalności operacyjnej-483,68141,34-90,40152,74
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-151,8362,97-349,80-1 592,64
Wynik na działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy zapłacony-74,38-143,95218,333 357,79
Płatności rozliczane w akcjach
Zmiana stanu rezerw285,453 686,65-1 200,58-3 919,30
Zmiana stanu zapasów0-111,50-195,49
Zmiana stanu należności-676,206 694,4516,43-12 242,85
Zmiana stanu zobowiązań-779,97991,21-3 114,7613 932,43
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 169,7218 190,79-8 552,62-21 859,60
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-311,2215 877,82-1 043,31-144,44
Pozostałe przepływy operacyjne
Wynik na zmianie wartości aktywów21 439,11
Przepływy inwestycyjne-2 721,61-10 077,22-7 884,2518 563,44
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 001,26-10 171,38-8 424,76-14 915,95
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych0,01
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-15 075,3015 075,30
Nabycie aktywów finansowych14 886,51-14 886,5133 043,56
Zwrot udzielonych pożyczek30
Udzielone pożyczki0
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej279,66282,95351,72405,81
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-13 175,27-10 678,728 472,4519 455,83
Emisja akcji własnych-13,4013,404 074,59
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-66,1256,0584,75-17,84
Spłacone kredyty i pożyczki-202,45-307,59-182,07-346,30
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-947,97-884,76-624,82-756,60
Odsetki z działalności finansowej-127,83-259,92-87,92-84,44
Pozostałe przepływy finansowe-9 269,119 269,1116 586,43
Przepływy finansowe z działalności zaniechanej-11 830,90
Przepływy pieniężne netto-10 327,1117 420,24-16 578,285 683,39
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu111 215,8593 795,61110 373,90104 690,51
Środki pieniężne na koniec okresu89 057,83111 215,8593 795,61110 373,90
Koszty sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)18 968,72-41 356,92-37 760,09-87 009,55
PASYWA270 514,01278 779,48263 175,30255 699,66
Kapitał podstawowy6 388,496 388,496 388,496 388,49
Kapitał zapasowy195 863,60180 658,15180 658,15180 658,15
Wyceny i różnice kursowe142,23121,34211,73
Pozostałe kapitały11 17211 17211 17211 172
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-44 761,39-22 615,67-13 963,28-6 517,72
Udziały niekontrolujące3 070,573 053,042 947,42
Rezerwy4 0829 665,165 978,507 179,08
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 414,198 655,784 647,824 574,99
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku378,96
Pozostałe zobowiązania
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze72,60156,67156,67156,67
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)2 544,828 952,998 146,883 434,85
Długoterminowe kredyty i pożyczki11 875,0929 812,5523 988,3110 036,65
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)4 202,432 956,187 097,195 576,10
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)22 158,9221 914,0311 224,9710 503,42
Zobowiązania handlowe9 308,5017 850,3614 505,2018 998,85
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną42 192,76
Przychody ze sprzedaży-40 339,2522 823,9920 663,9369 202,04
Przychody ze sprzedaży produktów i usług-40 339,2522 823,9920 663,9369 202,04
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Pozostałe przychody z działalności podstawowej
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego168 662,70175 745,21184 376,71191 912,66
Zobowiązania długoterminowe39 520,8060 539,0340 017,7725 271,73
Zobowiązania krótkoterminowe20 137,7539 424,6835 727,7735 567,85
Zysk/strata ze sprzedaży-21 370,53-18 532,93-17 096,16-17 807,51
EBITDA-14 455,05-6 949,91-3 299,581 418,90
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe2 544,828 952,998 146,883 434,85
Długoterminowe zobowiązania finansowe11 875,0929 812,5523 988,3110 036,65
Zobowiązania finansowe14 419,9238 765,5332 135,1913 471,50
Zysk/strata brutto-17 940,26-9 038,99-7 135,01-241,39
Przychody finansowe-125,69310,72648,031 045,19
Koszty finansowe122,10-570,03-179,89-127,08
Różnice kursowe
Wynik na inwestycjach20 787,26
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-20 787,26
Zysk/strata netto-9 720,66-9 043,37-7 353,34-12 402,91
Podatek dochodowy238,56-4,38-218,33-3 885,33
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej7 981,04-8 276,19
Zysk/strata z działalności operacyjnej-17 936,68-8 779,68-7 603,14-1 159,50
Pozostałe przychody operacyjne3 433,859 753,259 493,0216 648,01
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na aktywach niefinansowych
Amortyzacja (koszt)3 231,07-4 623,87-4 303,56-6 095,56
Zużycie materiałów i energii3 791,22-7 562,26-7 561,31-15 766,68
Usługi obce-3 788,36-8 185,57-7 724,17-21 015,40
Podatki i opłaty312,04-271,63-249,27-812,32
Wynagrodzenia14 126,36-19 131,83-16 539,32-39 395,08
Ubezpieczenia społeczne i inne
Pozostałe koszty rodzajowe1 296,38-1 581,76-1 382,46-3 924,50
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Naliczone odsetki-157,08
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-9 970,78-8 991,70-7 547,85-12 936,36
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących250,12-51,67194,52533,44
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021201820172016
AKTYWA255 699,66103 573,5289 121,07
Inwestycje w jednostki powiązane22 825,882 038,613 120,77
Rzeczowe aktywa trwałe52 439,6931 377,1121 832,61
Wartości niematerialne i prawne2 403,172 357,346 359,60
Wartość firmy280,74280,74280,74
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 336,117 451,089 662,72
Aktywa z tytułu bieżącego podatku446,37
Aktywa finansowe15 075,3092,6960
Zapasy1 989,471 591,111 403,26
Należności handlowe43 291,9119 225,5116 319,66
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty110 373,9036 124,1529 094,67
Pozostałe aktywa2 487,462 392,76791,00
Pozostałe aktywa długoterminowe196,04196,04196,04
Aktywa trwałe82 481,6343 700,9241 452,48
Aktywa obrotowe173 218,0459 872,6047 668,59
Amortyzacja (noty)8 225,075 240,103 617,46
Przepływy operacyjne-36 416,5910 981,78-6 280,11
Wynik finansowy892,486 731,932 685,39
Udział w wyniku jednostek powiązanych-20 787,261 082,161 016,48
Amortyzacja (przepływy operacyjne)8 225,075 240,103 617,46
Różnice kursowe z działalności operacyjnej101,67
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-984,01166,2972,44
Podatek dochodowy zapłacony7 915,29717,14
Płatności rozliczane w akcjach5835 860
Zmiana stanu rezerw288,563 290,55272,69
Zmiana stanu zapasów-398,36-187,84-229,17
Zmiana stanu należności-24 066,40-1 802,19927,93
Zmiana stanu zobowiązań8 902,653 193,622 757,30
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-18 422,41-16 250,40-12 374,22
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów1 916,138 217,43-10 886,43
Pozostałe przepływy operacyjne
Przepływy inwestycyjne-37 199,71-21 509,25-18 384,99
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych10
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-23 446,70-21 558,25-21 210,39
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-40,18
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych2 596,85
Nabycie aktywów finansowych-14 928,60
Zwrot udzielonych pożyczek3047,31
Udzielone pożyczki-30-80-60
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1 215,7771,69288,55
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe147 866,0417 556,9524 953,24
Emisja akcji własnych134 200935,89327,89
Zaciągnięte kredyty i pożyczki92,9934,475 648,07
Spłacone kredyty i pożyczki-920,65-875,24-31,20
Płatności z tytułu leasingu-1 806,96-1 214,61-916,10
Odsetki z działalności finansowej-285,77-237,98-9,97
Pozostałe przepływy finansowe16 586,4318 914,4219 934,56
Przepływy pieniężne netto74 249,757 029,48288,14
Środki pieniężne na początek okresu36 124,1529 094,6728 806,53
Środki pieniężne na koniec okresu110 373,9036 124,1529 094,67
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-123 709,04-92 650,04-62 074,54
PASYWA255 699,66103 573,5289 121,07
Kapitał podstawowy6 388,495 508,495 377,34
Kapitał zapasowy180 658,1544 128,5940 371,03
Wyceny i różnice kursowe211,73110,07-42,63
Pozostałe kapitały11 17211 17210 589
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-6 517,721 378,78-920,10
Udziały niekontrolujące2 947,421 697,64336,82
Rezerwy7 179,085 149,873 599,97
Długoterminowe rezerwy1 740,65
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 574,99525,52214,04
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku378,9674,49
Pozostałe zobowiązania
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze156,67156,6761,44
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)3 434,851 823,851 804,44
Długoterminowe kredyty i pożyczki10 036,656 169,797 819,53
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)5 576,108 830,765 645,60
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)10 503,424 233,066 381,59
Zobowiązania handlowe18 998,8510 873,307 883,01
Przychody ze sprzedaży77 205,5767 535,9248 133,54
Przychody ze sprzedaży produktów i usług77 205,5767 535,9248 133,13
Pozostałe przychody z działalności podstawowej0,41
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego191 912,6662 297,9255 374,63
Zobowiązania długoterminowe25 271,7312 825,6914 476,60
Zobowiązania krótkoterminowe35 567,8526 752,2818 933,01
Zysk/strata ze sprzedaży-46 503,47-25 114,12-13 941,00
EBITDA-5 386,0717 878,732 403,90
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe3 434,851 823,851 804,44
Długoterminowe zobowiązania finansowe10 036,656 169,797 819,53
Zobowiązania finansowe13 471,507 993,659 623,97
Zysk/strata brutto8 985,749 600,30-1 282,75
Przychody finansowe2 131,7193,271 131,55
Koszty finansowe-322,10-2 049,44-184,26
Wynik na inwestycjach20 787,26-1 082,16-1 016,48
Zysk/strata netto892,486 731,932 685,39
Podatek dochodowy-8 093,25-2 868,383 968,14
Zysk/strata z działalności operacyjnej-13 611,1412 638,63-1 213,56
Pozostałe przychody operacyjne32 892,3338 335,7518 587,44
Pozostałe koszty operacyjne-583-5 860
Amortyzacja (koszt)-8 225,07-5 240,10-3 617,46
Zużycie materiałów i energii-25 362,08-18 554,61-13 219,88
Usługi obce-32 352,31-17 939,04-10 538,12
Podatki i opłaty-862,68-619,67-526,56
Wynagrodzenia-52 290,33-39 843,13-30 370,27
Pozostałe koszty rodzajowe-4 616,57-3 082,10-3 669,30
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-7 371,39-132,95
Naliczone odsetki-157,08-159,49-2,79
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-106,326 406,932 720,21
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących998,80324,99-34,82
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport