Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA622 395594 634578 270581 662
Instrumenty pochodne2 9161 214
Długoterminowe instrumenty pochodne250
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe60 89257 99955 39055 570
Nieruchomości inwestycyjne244250256262
Wartości niematerialne i prawne52 73152 42349 07748 474
Wartość firmy31 74831 74831 74831 748
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7949421 9641 786
Aktywa z tytułu bieżącego podatku7487 8511 8216 741
Aktywa finansowe1 7441 831
Długoterminowe aktywa finansowe33
Zapasy95 53789 36595 23789 239
Należności handlowe131 53085 037106 95099 640
Długoterminowe pożyczki i należności2 1861 9971 9071 830
Rozliczenia międzyokresowe135 201147 389132 578140 874
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty56 81368 40968 77673 900
Pozostałe aktywa4 8773 1114 6923 856
Pozostałe aktywa długoterminowe100
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania46 34744 94726 04026 428
Aktywa trwałe195 945190 556166 385166 198
Aktywa obrotowe426 450404 078411 885415 464
Amortyzacja (noty)4 3544 0664 0623 937
Pozostałe całkowite dochody, netto2 864-3 308-1 604-6 593
Różnice kursowe4 545-3 770-2 069-6 261
Wynik z aktualizacji wycen-2 0755705745 238
Zyski/straty aktuarialne-4 574
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów394-108-109-996
Przepływy operacyjne9 626-8 9142 15318 389
Wynik finansowy6 5837 61610 5893 913
Udział w wyniku jednostek powiązanych85298686
Amortyzacja (przepływy operacyjne)4 3544 0664 0623 937
Różnice kursowe z działalności operacyjnej3 338-1 209-1 288-2 620
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej1 8291 6341 5981 703
Wynik na działalności inwestycyjnej1 482605-849-104
Podatek dochodowy zapłacony-770-2 787-330-1 626
Płatności rozliczane w akcjach-2471 405367
Zmiana stanu rezerw4 727-7 0602 185-3 320
Zmiana stanu zapasów-1 573727-6 7418 454
Zmiana stanu należności-39 07611 095-4 343-10 928
Zmiana stanu zobowiązań-8 64012 4552 75018 048
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych35 997-35 458-4 9145 962
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów566-1 241-1 406-5 010
Pozostałe przepływy operacyjne971-791754-473
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-7 543-7 231-3 949-5 289
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych0011019
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-7 514-7 182-4 137-5 315
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-29-4978-32
Nabycie aktywów finansowych
Pozostałe przepływy inwestycyjne39
Przepływy finansowe-13 57615 803-3 410-13 666
Emisja akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki-7 19928 854561-9 437
Spłacone kredyty i pożyczki-2 855-1 118-1 207-1 760
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego0-8 4960
Płatności z tytułu leasingu-1 514-2 845-1 151
Odsetki z działalności finansowej-2 008-1 700-1 656-1 638
Pozostałe przepływy finansowe1 108-1 108320
Przepływy pieniężne netto-11 493-342-5 206-566
Różnice kursowe-103-2582227
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych19 755
Środki pieniężne na początek okresu68 40968 77673 90074 239
Środki pieniężne na koniec okresu56 81368 40968 77673 900
Całkowite dochody ogółem8 1873 0737 6791 077
Koszt sprzedanych produktów i usług-139 311-485 385
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-10 672-11 851-9 977-9 622
Koszty ogólnego zarządu-17 449-16 844-17 626-18 609
Koszt własny sprzedaży-117 032-139 311-131 543-139 135
PASYWA622 395594 634578 270581 662
Kapitał podstawowy3 5573 6163 6163 616
Akcje/udziały własne-20 268-28 532-28 532-28 532
Kapitał zapasowy78 66678 66678 66678 666
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały63 32068 10970 09870 831
Zyski zatrzymane / niepokryte straty108 772103 517106 09597 081
Udziały niekontrolujące2 6002 3552 6362 409
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych1 154455251 984
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych113
Rezerwy12 2119 9469 92110 017
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 53916 96416 90615 813
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku12 970
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze25 30120 40829 71226 428
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 2771 2991 3581 421
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)78 66687 28058 56558 047
Długoterminowe kredyty i pożyczki4 4575 6146 7817 948
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)117 43194 502112 500126 067
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 3571 3581 3561 357
Zobowiązania handlowe84 58287 13784 70571 729
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu8 8168 0145 4665 414
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu34 84434 33617 89618 396
Przychody ze sprzedaży151 577179 262171 165173 862
Przychody ze sprzedaży produktów i usług149 350176 437167 750172 599
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów2 2272 8253 4151 263
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego234 047225 376229 943221 662
Zobowiązania długoterminowe57 58759 57144 29744 935
Zobowiązania krótkoterminowe328 161307 332301 394312 656
Zysk/strata ze sprzedaży6 42411 25612 0196 496
Zysk/strata brutto ze sprzedaży34 54539 95139 62234 727
EBITDA11 90913 00516 41710 227
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe78 66687 28058 56558 047
Długoterminowe zobowiązania finansowe4 4575 6146 7817 948
Zobowiązania finansowe83 12392 89465 34665 995
Zysk/strata brutto6 5837 61710 5893 913
Przychody finansowe-6772 6251 998239
Koszty finansowe-2 285-2 005-2 1331 385
Różnice kursowe2 075-1 914-1 545-3 915
Wynik na inwestycjach
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-85-28-86-86
Zysk/strata netto5 3236 3819 2837 670
Podatek dochodowy-1 260-1 236-1 3063 757
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 5558 93912 3556 290
Pozostałe przychody operacyjne9061677341 510
Pozostałe koszty operacyjne-288-1 006-479-593
Wynik na aktywach niefinansowych513-1 47881-1 123
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej7 9473 3507 454760
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących240-277225317
Koszty według rodzaju-167 607-585 063
Amortyzacja (koszt)-4 066-15 008
Zużycie materiałów i energii-92 291-321 080
Usługi obce-16 259-68 833
Podatki i opłaty-737-3 338
Wynagrodzenia-33 873-114 743
Ubezpieczenia społeczne i inne-8 428-26 758
Pozostałe koszty rodzajowe-11 953-35 303
Naliczone odsetki-2 165-1 858-1 795-2 052
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej5 2565 9189 0137 142
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących67463270528
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA581 662456 596444 055441 923
Instrumenty pochodne1 21435345
Długoterminowe instrumenty pochodne151
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe55 57052 87554 33160 448
Nieruchomości inwestycyjne262286310334
Wartości niematerialne i prawne48 47447 24845 44044 978
Wartość firmy31 74831 74831 74839 174
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 7861 71497896
Aktywa z tytułu bieżącego podatku6 74110 8415 057386
Aktywa finansowe695
Długoterminowe aktywa finansowe33
Zapasy89 23962 79061 55564 401
Należności handlowe99 64091 32797 63956 687
Długoterminowe pożyczki i należności1 8301 4576782 104
Rozliczenia międzyokresowe140 87478 43469 764101 984
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty73 90054 22552 55836 595
Pozostałe aktywa3 8562 6204 880
Pozostałe aktywa długoterminowe1003
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności12 776
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania26 42820 99323 64916 231
Aktywa trwałe166 198156 324157 137163 519
Aktywa obrotowe415 464300 272286 918278 404
Amortyzacja (noty)15 00812 89412 99911 329
Pozostałe całkowite dochody, netto-4617 057-1 355
Różnice kursowe2 2333 979-525
Wynik z aktualizacji wycen2 530-414-1 683
Zyski/straty aktuarialne-4 7433 415535
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-48177318
Przepływy operacyjne26 5469 56236 37637 982
Wynik finansowy33 33719 45417 15420 257
Udział w wyniku jednostek powiązanych480242-150
Amortyzacja (przepływy operacyjne)15 00812 89412 99911 329
Różnice kursowe z działalności operacyjnej1 2822 551-465100
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej4 2876668042 116
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 123421-545-295
Podatek dochodowy zapłacony-7 471-955-742-1 411
Płatności rozliczane w akcjach1 525801
Zmiana stanu rezerw1 1337 800-3 998-2 305
Zmiana stanu zapasów-25 1192833 7885 764
Zmiana stanu należności-5 219136-27 0806 069
Zmiana stanu zobowiązań24 1477 450-3 860469
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-14 198-42 40942 044-5 639
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów-633683851681
Pozostałe przepływy operacyjne-890-455-4 424847
Wynik na zmianie wartości aktywów
Przepływy inwestycyjne-11 667-8 553-7 028-10 053
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 5241 6224 5091 911
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-13 207-10 311-11 537-12 061
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych1613697
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe4 876273-12 994-43 492
Emisja akcji własnych15383198
Nabycie akcji własnych-8 750-14 615
Zaciągnięte kredyty i pożyczki24 48818 26028 5537 033
Spłacone kredyty i pożyczki-8 558-39-22 335-42 419
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego-2 549-4 944-4 019
Płatności z tytułu leasingu-4 435-4 394-4 098-3 363
Odsetki z działalności finansowej-4 593-862-1 085-2 047
Pozostałe przepływy finansowe5238495031 125
Przepływy pieniężne netto19 7551 28216 354-15 563
Różnice kursowe-80384-392-93
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych19 7551 28216 354-16 914
Środki pieniężne na początek okresu54 22552 55936 59653 602
Środki pieniężne na koniec okresu73 90054 22552 55836 595
Całkowite dochody ogółem31 59424 36612 790
Koszt sprzedanych produktów i usług-485 385-358 936-302 952-332 358
Koszt sprzedanych towarów i materiałów-1 525-7 816
Koszty sprzedaży-35 130-26 999-24 246-31 679
Koszty ogólnego zarządu-59 641-49 408-49 105-52 854
Koszt własny sprzedaży-485 385-358 936-304 477-340 174
PASYWA581 662456 596444 055441 923
Kapitał podstawowy3 6163 6163 6163 616
Akcje/udziały własne-28 532-28 532
Kapitał zapasowy78 66678 66678 666205 773
Wyceny i różnice kursowe-22 33821 380
Pozostałe kapitały70 83164 62049 86613 811
Zyski zatrzymane / niepokryte straty97 08173 75471 369-55 461
Udziały niekontrolujące2 4091 377852475
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych1 9843 7822 682719
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych90402287
Rezerwy10 0179 7668 05610 940
Długoterminowe rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 81318 19416 61714 689
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku12 9709 0325 640
Pozostałe zobowiązania7 601
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Świadczenia pracownicze26 42819 13014 32513 663
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze1 4211 1432 1732 503
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)58 04737 20721 32133 277
Długoterminowe kredyty i pożyczki7 94812 58610 692155
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)126 06778 917112 950104 724
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 3571 3575982 186
Zobowiązania handlowe71 72953 35045 01347 647
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Zobowiązania z tytułu leasingu5 4144 5894 6474 012
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu18 39613 95216 9089 926
Przychody ze sprzedaży622 729463 197389 480451 536
Przychody ze sprzedaży produktów i usług614 884454 374386 454442 956
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów7 8458 8233 0268 580
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego221 662192 124181 179189 119
Zobowiązania długoterminowe44 93547 32247 39029 746
Zobowiązania krótkoterminowe312 656215 773214 634222 583
Zysk/strata ze sprzedaży42 57327 85411 65226 829
Zysk/strata brutto ze sprzedaży137 344104 26185 003111 362
EBITDA57 06136 90532 03434 214
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe58 04737 20721 32133 277
Długoterminowe zobowiązania finansowe7 94812 58610 692155
Zobowiązania finansowe65 99549 79332 01333 432
Zysk/strata brutto33 33719 45417 15420 257
Przychody finansowe549285587722
Koszty finansowe-11 405-5 421-5 765-3 350
Różnice kursowe2 6208213 147
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-480-242150
Zysk/strata netto32 05517 30914 11515 726
Podatek dochodowy-1 282-2 145-3 039-4 531
Udział w wyniku jednostek powiązanych
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej42 05324 01119 03522 885
Pozostałe przychody operacyjne2 6432 1059 5973 655
Pozostałe koszty operacyjne-3 317-4 430-3 540-4 543
Wynik na aktywach niefinansowych154-1 5181 326-3 056
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej30 56223 84112 410
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących1 032525380
Koszty według rodzaju-585 063-459 587362 381-440 263
Amortyzacja (koszt)-15 008-12 89412 975-11 329
Zużycie materiałów i energii-321 080-236 223183 207-208 382
Usługi obce-68 833-85 25554 578-86 825
Podatki i opłaty-3 338-1 7962 011-2 348
Wynagrodzenia-114 743-84 09876 677-87 172
Ubezpieczenia społeczne i inne-26 758-19 07317 188-20 430
Pozostałe koszty rodzajowe-35 303-20 24815 746-23 777
Naliczone odsetki-6 191-1 727-1 843-2 663
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej30 61916 91413 77315 295
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących1 436395342431
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport