Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Gant pozyskał 26 mln zł

0
Podziel się

Gant Development pozyskał 26 mln zł z emisji 26 tys. obligacji serii ZA zamiennych na akcje serii S.

Gant pozyskał 26 mln zł
(Tomasz Adamowicz<br>/Dreamstime.com)
bEgJOJYR

Gant Development pozyskał 26 mln zł z emisji 26 tys. obligacji serii ZA zamiennych na akcje serii S, wynika z komunikatu spółki.

_ Jeżeli obligacje serii ZA nie zostaną przedstawione do zamiany na akcje serii S w jednej z dat konwersji, zostaną wykupione przez emitenta w dniu wykupu obligacji przypadającym na dzień 29 marca 2013 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji (tj. 1.000,00 zł za każdą obligację) powiększonej o iloczyn premii braku konwersji i wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed dniem wykupu, czyli 21 marca 2013 r. _ – czytamy w warunkach wykupu obligacji.

Spółka podała, ze warunki emisji obligacji serii ZA przewidują ponadto postanowienia dotyczące wykupu na żądanie obligatariuszy przed dniem 29.03.2012 r., w przypadku zaistnienia zdarzeń stojących w sprzeczności z zobowiązaniami Ganta zawartymi w tych warunkach emisji.

bEgJOJYT

_ Katalog zobowiązań emitenta zawiera ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy, zobowiązania dotyczące utrzymywania wskaźników finansowych na określonym poziomie, ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości od podmiotów powiązanych, sytuacje podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emitenta uchwały w sprawie zmiany profilu działalności emitenta lub uchwał w przedmiocie nowej emisji akcji, połączenia lub podziału akcji i nie podjęciu przez zarząd czynności określonych w warunkach emisji obligacji _ – czytamy dalej.

Posiadaczom obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w okresie odsetkowym. Stawką referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego okresu odsetkowego na fixingu 3 dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie marża dla obligatariuszy.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Gant na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 199.995.000,00 złotych i do czasu całkowitego wykupu obligacji zobowiązania będą utrzymywane na adekwatnym do skali działalności operacyjnej (wielkości realizowanych projektów inwestycyjnych), bezpiecznym poziomie.

Pod koniec sierpnia spółka poinformowała o obniżeniu prognoz wyników na 2010 i 2011 r. Nowa prognoza zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 256,5 mln zł, tj. o 18% mniej wobec poziomu zakładanego pierwotnie, oraz zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 47,84 mln zł, czyli o 18% mniej niż w poprzedniej prognozie.

bEgJOJYZ

Natomiast nowa prognoza na 2011 r. - przy oczekiwanym oddaniu w ręce klientów ok. 700 mieszkań - zakłada przychody na poziomie 478,42 mln zł (wzrost o 12% wobec poprzedniego szacunku). Z kolei prognoza zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej zakłada osiągnięcie 86,53 mln zł (odpowiednio: spadek o 20%).

Gant Development miał 25,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2010 roku wobec 46,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 87,33 mln zł wobec 225,78 mln zł rok wcześniej.

bEgJOJZu
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)