Podatek od nieruchomości 2003

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2019 r.
Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie
  1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni;
  2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,71 zł od 1 ha powierzchni;
  3. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni;
  4. od budynków (lub ich części) mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  5. od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  6. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  7. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  8. od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. (Monitor Polski rok 2018 poz. 702),
- obwieszczenie Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (Monitor Polski rok 2018 poz. 745),
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Money.pl
Narzędzia