Podatki w firmie
Opodatkowanie odsetek wypłacanych nierezydentowi podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Niemiec.

Nie każde świadczenie, które strony stosunku zobowiązaniowego określą "wypłatą odsetek" stanowić będzie przedmiot opodatkowania u źródła, czyli na terytorium RP na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT. Zgodnie z Konwencją Modelową OECD za "odsetki" uznaje się dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem udziału w zyskach. Powyższe wynagrodzenie traktowane jest jako "dochód z majątku ruchomego". Tym samym przychodami z tytułu odsetek mogą być wyłącznie dochody, które według prawa krajowego, zrównane są z dochodami z kapitałów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 w sytuacji uzyskiwania na terytorium Polski przez podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym (nierezydentów zgodnie z art. 3 ust. 2 uCIT)  przychodów mi. in. z tytułu odsetek, powstaje obowiązek podatkowy w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Przepis powyższy należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską a krajem siedziby beneficjenta wypłacanych odsetek.

Kwestią wymagającą uściślenia jest dokładne sprecyzowanie, jakiego typu wypłaty zakwalifikowane zostaną jako przychód z tytułu odsetek.

Zgodnie z Konwencją Modelową OECD, której postanowienia przenoszone zostają na grunt prawa wewnętrznego poprzez ich odzwierciedlenie w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania za "odsetki" uznaje się dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem udziału w zyskach. Określenie "wszelkiego rodzaju wierzytelności" dotyczy depozytów pieniężnych i wartości w formie pieniężnej, jak również państwowych papierów wartościowych, obligacji i skryptów dłużnych. Powyższe wynagrodzenie traktowane jest jako "dochód z majątku ruchomego". Tym samym przychodami z tytułu odsetek mogą być wyłącznie dochody, które według prawa krajowego, zrównane są z dochodami z kapitałów.

Zarówno w doktrynie jak i praktyce stosowania prawa podatkowego odsetki traktowane są jako element wynagrodzenia z tytułu korzystania przez dłużnika z kapitałów (w różnorakich formach) wierzyciela.

Jeśli konkretna wypłata należności, wyczerpywać będzie przesłanki do zakwalifikowania jej jako wypłaty, odsetek zastosowanie mieć będzie wspomniany art. 21 uCIT w związku z właściwą umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jednakże niższa niż 20% (lub niedobranie podatku), wynikająca w umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stawka może zostać zastosowana jedynie w przypadku przedłożenia przez beneficjenta odsetek certyfikatu rezydencji.

Płatnikiem podatku jest podmiot krajowy, który dokonuje wypłaty. Obowiązany jest on do wpłaty zryczałtowanego podatku do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty.

W odniesieniu do wypłat dokonywanych na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Niemiec zwrócić należy uwagę na zmiany, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2005r.

Z końcem 2004r. przestała obowiązywać umowa między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana 18 grudnia 1972r.. Tym samym przestał obowiązywać przepis art. 11, zgodnie z którym odsetki wypłacane przez podmiot krajowy podmiotowi mającemu siedzibę w Niemczech opodatkowane były w kraju siedziby beneficjenta.

Zgodnie z obowiązującą obecnie umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec istotnej modyfikacji uległa treść art. 11, który odnosi się do kwestii opodatkowania odsetek.

Artykuł 11 ust. 2 rodzi obowiązek opodatkowania u źródła (na terytorium Polski) przychodu uzyskiwanego z tytułu wypłacanych odsetek w wysokości 5%. Należy przy tym stosować odpowiednie przepisy ustawy CIT, aby spełnić warunki pozwalające na zastosowanie niższej, niż wskazana w umowie stawka 20%.

Henryk Suchecki


Narzędzia