Podatki w firmie
Sprzedaż premiowa

Wszelkie działania marketingowe zmierzają, co do zasady do zwiększenia sprzedaży a tym samym do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw. Wśród wielu akcji marketingowych wyróżnić można tzw. sprzedaż premiową polegającą na przyznaniu kupującemu określonej nagrody po spełnienie ustalonych warunków.

Wszelkie działania marketingowe zmierzają, co do zasady do zwiększenia sprzedaży a tym samym do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw. Wśród wielu akcji marketingowych wyróżnić można tzw. sprzedaż premiową polegającą na przyznaniu kupującemu określonej nagrody po spełnienie ustalonych warunków.

Ministerstwo Finansów w swych wytycznych określa sprzedaż premiową jako działanie polegające na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów [pismo z dnia 06.12.1995 roku nr PO 4/AK-722-1110/95]. Jeżeli zatem przedsiębiorca sprzedając określonego rodzaju towar dołącza do niego premię (nagrodę) to zgodnie z powyższym stanowiskiem jest to sprzedaż premiowa. Nagroda w określonej wysokości jest przyznawana każdemu nabywcy towaru, który spełnił wymagane warunki, a zatem nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych [pismo z dnia 29.04.1998 roku nr PO 2/HD-6065/97/0912].

Aby zatem można było mówić o sprzedaży premiowej muszą zostać spełnione następujące warunki:

(1) nagroda powinna uatrakcyjniać zakup innego wyrobu lub towaru,

(2) każda osoba spełniająca warunki akcji marketingowej powinna nagrodę otrzymać (muszą być zatem określone precyzyjnie warunki wydania nagrody),

(3) otrzymanie nagrody (premii) nie może być zdarzeniem losowym tzn. nie może być wynikiem przypadku, odpowiedzi na pytanie itp..

Należy się zastanowić, czy sprzedaż premiowa ma charakter publiczny czy niepubliczny, a także czy można ją utożsamiać z reklamą czy też z promocją. Powyższe wskazuje, iż sprzedaż premiowa powinna mieć charakter publiczny, a więc powinna być skierowana do nieokreślonej grupy odbiorców. Nie należy zatem utożsamiać sprzedaży premiowej z reprezentacją i reklamą o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 uCIT.

Zgodnie ze stanowiskiem MF pojęcie "reklamy", o której mowa w w/w przepisie, w związku z brakiem definicji tego słowa w ustawie, należy pojmować zgodnie z jego znaczeniem w języku polskim. Słownik języka polskiego definiuje zaś pojęcie reklamy jako "rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś" (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981, s. 78). Rozszerzanie znaczenia słowa "reklama" na wszelkie działania podatnika zmierzające do zwiększenia przychodów poprzez uatrakcyjnienie towarów produkowanych czy sprzedawanych przez niego, w świetle przedstawionej wykładni językowej, jak również w świetle wykładni celowościowej nie znajduje uzasadnienia [pismo z dnia 06.12.1995 roku nr PO 4/AK-722-1110/95].

Mając na uwadze przedstawione powyżej przesłanki należy uznać, iż wydatki związane ze sprzedażą premiową stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie art. 15 ust. 1 uCIT. Nie można bowiem do sprzedaży premiowej stosować przepisów o reprezentacji i reklamy (art. 16 ust. 1 pkt 28 uCIT).

Niemniej jednak może zdarzyć się, iż organ podatkowy zmieni charakter akcji promocyjnej ze sprzedaży premiowej na inną formę działań marketingowych. Taka decyzja może być spowodowana następującymi czynnikami:

(1) niedokładnym określeniem warunków przyznawania premii (nagrody),

(2) uzależnieniem przyznania premii od odpowiedzi na pytanie związane z akcją promocyjną lub z jakimkolwiek innym działaniem, które wprowadza czynnik losowy w zakresie przyznawania premii,

(3) brak dokumentów potwierdzających, że prowadzona akcja marketingowa nosi cechy sprzedaży premiowej.

Pomimo iż zagadnienie sprzedaży premiowej może wydawać się doprecyzowane, to jednakże u wielu przedsiębiorców wywołuje ono problemy związane z ich praktycznym stosowaniem. Jednym z najczęściej występujących błędów jest utożsamianie akcji marketingowej polegającej na przekazywaniu premii (nagrody) nie nabywcom towarów lub wyrobów, a ich pracownikom (w tym m.in. przedstawicielom handlowym, pracownikom działów zakupów, sprzedaży itp.) ze sprzedażą premiową.

W sytuacji takiej nagrodę otrzymuje nie podmiot będący jej adresatem, lecz jego pracownik, a zatem zostaje złamana podstawowa zasada sprzedaży premiowej, iż to nabywca otrzymuje nagrodę. Jeżeli zatem nagroda zostaje przekazana pracownikowi przedsiębiorstwa, które dokonało określonej ilości zakupów to nie można mówić o sprzedaży premiowej.

Dawid Michalak


Narzędzia