Podatki w firmie
Forma dokumentacji podatkowej

Podatnik ma prawo do sporządzenia dokumentacji podatkowej w języku obcym. Nie zwalnia go to jednakże z obowiązku przedłożenia organom podatkowym przetłumaczonej kopii dokumentacji cen transferowych. 

Sporządzając dokumentację cen transferowych podatnik powinien zwrócić uwagę na przepisy dwóch aktów prawnych, które regulują posługiwanie się językiem polskim w zakresie prawa podatkowego, a mianowicie:

1. ustawy z dnia 07.10.1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 - dalej jako uoj) oraz
2. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 - dalej jako OP).

Oba wyżej wymienione akty prawa nakładają na podatników określone obowiązki w zakresie posługiwania się językiem polskim w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 uoj podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepis ten stosuje się do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych tym organom.

W treści art. 287 §2 OP ustawodawca zawarł warunek, iż podczas kontroli podatkowej podatnik jest obowiązany przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

Jak zatem wynika z przedstawionych przepisów podatnik może sporządzić dokumentację w języku innym niż polski i przedłożyć ją kontrolującym w terminie 7 dniw oryginalnej wersji, jednakże musi na żądanie kontrolujących przedłożyć kopię takiej dokumentacji przetłumaczoną na język polski.

Dawid Michalak


Narzędzia