Podatki w firmie
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi [1] . Porównania cen dokonuje się w dwóch formach:

  1. wewnętrznego porównania cen - którą dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi,

Źródło: Opracowanie własne.

  1. zewnętrznego porównania cen - którą dokonuje się na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty [2] .

Źródło: Opracowanie własne.

Wewnętrzne oraz zewnętrzne porównanie cen uznaje się za porównywalne, jeżeli żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek eliminujących istotne efekty takich różnic [3] .

Oszacowanie potencjalnego wpływu różnic między transakcjami na cenę jest szczególnie trudne w przypadku występowania różnic między przedmiotami transakcji. Dlatego MPCN można stosować w przypadku produktów niezróżnicowanych, np. towarów giełdowych, surowców, gdzie ewentualne różnice marki i cech indywidualnych produktów nie powinny mieć zasadniczego wpływu na cenę transakcji. Konieczne jest też by podmioty, które uczestniczyły w porównywanych transakcjach, pełniły w nich zbliżone funkcje i ponosiły porównywalne ryzyko [4] .

Na rynku wykształciły się również mechanizmy, które zestandaryzowały pewnego rodzaju usługi i produkty, których ceny można porównać z cenami transferowymi. Jeżeli zatem na rynku występują porównywalne dobra to badając ceny transakcyjne można zwrócić się do podmiotów niezależnych o ich rynkową wycenę, podając wszelkie szczegóły dotyczące transakcji.

stan prawny: maj 2006

Dawid Michalak

[1] §4 ust. 1 RMF z dnia 10.10.1997 w sprawie cen transferowych.

[2] Tamże, §4 ust. 2.

[3] Tamże, §4 ust. 3.

[4] Georgijew-Ciastoń I., Sadowski R.: Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi - Cena, koszty oraz zyski transakcyjne, Profesjonalny Serwis Podatkowy - Wydawnictwo ABC, 2005.


Narzędzia