Podatki w firmie
Ujmowanie zakupów WNT w informacji podsumowującej w sytuacji braku faktury

Dokonując zakupów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niejednokrotnie zdarza się, że firmy otrzymują towary wcześniej aniżeli dokument faktury. Wtedy też dokumentowanie przyjęcia odbywa się na podstawie dokumentu PZ (przyjęcie zewnętrzne). Jednak pomiędzy momentem odbioru towaru a otrzymaniem faktury, może upłynąć okres czasu w trakcie którego nabywca towaru zobowiązany jest złożyć informację podsumowującą, gdzie wykazuje się nabycia w ramach WNT. W takim też przypadku konieczne jest rozważenie czy nabycia czasowo dokumentowane jedynie PZ należy ujmować w informacji podsumowującej oraz co w ramach tej informacji podlega korygowaniu. Także istotne jest zwrócenie uwagi na rodzaj sankcji w przypadku, naruszenia takiego obowiązku.

Zgodnie z art. 100 ust 1 uVAT podatnicy obowiązani są składać informacje podsumowujące (dalej jako IP) za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT i WDT. Z kolei zgodnie z art. 20 uVAT ust 5:

Dla WNT obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - art. 20  ust 6.

Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju (art. 20 ust. 7 uVAT).

Dlatego też fakt odbioru towaru, pomimo braku posiadania faktury, w sytuacji gdy dostawca wystawił taką fakturę, powinien być uwidoczniony w IP. Powyższe jest niezależne od wiedzy nabywcy towaru. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest fakt późniejszego wystawienia faktury przez dostawcę, co powoduje, że wskazany ust 6 nie będzie miał zastosowania.

Mając na uwadze, iż kontrola podatkowa zawsze obejmuje okres przeszły, tym samym dla organów podatkowych możliwe będzie porównanie daty wystawienia faktury oraz realizacji dostawy. A zatem zasłanianie się niewiedzą o fakcie wystawienia przez sprzedawcę faktury w miesiącu gdy dokonano dostawy będzie bez znaczenia.

Niestety zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym element wiedzy czy też winy podatnika jest bez znaczenia. Tym samym w przypadku gdy w praktyce gospodarczej sprzedawcy z reguły wystawiają fakturę równolegle z dokonywaniem dostaw, podatnicy nabywający te towary powinni je ujmować w IP za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. W takim też przypadku nabycia te powinno się ujmować np. na podstawie zamówień lub istniejących umów lub też na podstawie faktur bądź informacji o wartościach dostaw, przesyłanych drogą faksową lub elektroniczną.

Należy zauważyć, iż kwestię składania korekt IP reguluje art. 101 uVAT, który odnosi się do popełnianych błędów w takiej informacji. Dlatego też należy zauważyć, iż zakres pojęcia błąd nie będzie zawierał sytuacji, w których np. udzielono rabatu czy w okresie późniejszym zmieniono cenę towaru. Natomiast w przypadkach, gdy np. dokonano późniejszej zmiany ceny, korekty obrotu, zmiana taka powinna być uwidoczniona w bieżącej IP, za okres w którym dokonano takiej zmiany.

Wskazać należy, iż w omawianych przypadkach zasadniczym ryzykiem dla podatników jest możliwość postawienia osobie odpowiedzialnej za sporządzanie IP zarzutu składania nieprawdziwych informacji, zgodnie z art. 80 § 1 lub § 3 Kodeksu Karno-Skarbowego, co podlega odpowiednio karze grzywny do 120 lub 240 stawek dziennych. Brak jest natomiast sankcji wprost wynikającej z przepisów uVAT.

stan prawny: maj 2006

Jacek Dobrucki

Narzędzia