Poniżej udostępniamy do pobrania program, który pomoże Ci rozliczyć podatki za rok 2004:

Pobierz
formularz
Opis formularza

PIT-37

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2004 roku
Zeznanie za 2004 rok należy złożyć w terminie do dnia 2 maja 2005 roku.

Formularz wypełniają podatnicy rozliczający się indywidualnie oraz podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy

zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych)
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych
 • dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
 • stypendiów
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów
 • menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej)
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, oraz

2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych

zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

oraz

3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci.

Załącznikami do zeznania są: PIT/O, PIT/D, PIT-2K


Pobierz broszurę informacyjną dot. sposobu wypełniania PIT-37
Pobierz dodatkową informację w sprawie łącznego opodatkowania dochodów małżonków
Pobierz dodatkową informację w sprawie 1% zmniejszenia podatku należnego


PIT-36

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2004 roku
Zeznanie za 2004 rok należy złożyć w terminie do dnia 2 maja 2005 roku.

Formularz wypełniają podatnicy rozliczający się indywidualnie oraz podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37, tj. podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1. prowadzili:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
 • działy specjalne produkcji rolnej

2. uzyskali przychody:

 • z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach
 • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą
 • z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek

3. korzystają z odliczeń z tytułu premii inwestycyjnej

4. korzystają ze zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego), na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

5. sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego

6. są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną).

Załącznikami do zeznania są: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT-2K


Pobierz broszurę informacyjną dot. sposobu wypełniania PIT-36
Pobierz dodatkową informację w sprawie łącznego opodatkowania dochodów małżonków
Pobierz dodatkową informację w sprawie 1% zmniejszenia podatku należnego


PIT-36L
Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2004 roku
Zeznanie za 2004 rok należy złożyć w terminie do dnia 2 maja 2005 roku.

Formularz wypełniają podatnicy, którzy w 2004 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19 proc. podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o PIT).

PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Załącznikami do zeznania są: PIT/B, PIT/Z
Pobierz broszurę informacyjną dot. sposobu wypełniania PIT-36L

PIT-38

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2004 roku
Zeznanie za 2004 rok należy złożyć w terminie do dnia 2 maja 2005 roku.

Formularz ten przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2004 roku uzyskali na terytorium RP przychody z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka)
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających
 • udziałów w spółkach mających osobowość prawną

Zeznaniem obejmuje się również dochody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

Pobierz broszurę informacyjną dot. sposobu wypełniania PIT-38


PIT-28
Zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2004 rok
Zeznanie za 2004 rok należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2005 roku

Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy osiągnęli przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Załącznikami do zeznania są: PIT28/A, PIT28/B, PIT/O, PIT/D i PIT-2K

PIT-16A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2004 roku
Deklarację PIT-16A składają osoby fizyczne osiągające przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej

Deklarację za 2004 rok należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2005 roku

PIT-19A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach 2004 roku
Deklarację PIT-19A składają osoby duchowne osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych

Deklarację za 2004 rok należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2005 roku

PIT-40
Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku 2004
Deklarację PIT-40 składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w terminie do końca lutego 2005 roku

PIT/O
Załącznik do deklaracji PIT-28, PIT-36 lub PIT-37
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku 2004

Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.

Małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów składają jeden załącznik PIT/O.

Pobierz broszurę informacyjną dot. sposobu wypełniania PIT/O


PIT/D

Załącznik do deklaracji PIT-28, PIT-36 lub PIT-37

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2004 roku

Załącznik ten przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2004 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

1. na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki)

2. na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, z tytułu których - w tych latach - korzystali z odliczeń od dochodu, przychodu lub podatku. Do inwestycji tych zalicza się:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego
 • budowę budynku mieszkalnego
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne
 • wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia
  zasiedlenia tego lokalu
 • systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowokredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

3. na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,

4. na spłatę kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, przeznaczonych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe

5. w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie (przychodzie) lub podatku za te lata.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznikPIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2004 r. po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.

Pobierz broszurę informacyjną dot. sposobu wypełniania PIT/D


PIT-2K
Oświadczenie składane wraz z załącznikiem PIT/D
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT/M
Załącznik do deklaracji PIT-36
Załącznik PIT/M stanowi informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czywspólnie z małżonkiem)- składają odrębny załącznik PIT/M.

PIT/B
Załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT 36L.
Załącznik stanowi informację o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętych w roku 2004

Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. W załączniku tym podatnicy wykazują przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie, załącznik PIT/B wypełnia odrębnie każdy z małżonków.

PIT/Z
Załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT 36L.
Załącznik stanowi informację o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie, załącznik PIT/Z wypełnia odrębnie każdy z małżonków.

Do zeznania PIT-36Lskładanego za 2004 rok podatnik nie dołącza tej informacji

PIT-28/A
Załącznik do deklaracji PIT-28
Załącznik PIT-28/A stanowi informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze


PIT-28/B
Załącznik do deklaracji PIT-28
Załącznik PIT-28/B stanowi informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-11/8B
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Informację za 2004 rok składa płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w terminie do końca lutego 2005

PIT-8C
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2004 roku
Informację za 2004 rok składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej w terminie do końca lutego 2005

IFT-1/IFT-1R
Informacja o wysokości przychodu(dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
Informację składa płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych/podmiot zobowiązany do sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy o PIT w terminie do końca lutego 2005

PIT-12
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2004 roku
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę