Ulgi w roku 2005

Ulgi w roku 2005
Darowizny
Podstawa prawna
art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawyz dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Odliczanie
Od dochodu

Opis
Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty darowizn przekazanych na cele:

1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele.

Cele wskazane przez ustawę o działalności pożytku publicznego to:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • zapewnianie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego
2. kultu religijnego

Limity i sposób odliczeń
W obu ww. przypadkach limit odliczenia ustalony jest na kwotę dokonanej darowizny, nie może jednak przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu

Uwagi
Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
 • osób fizycznych
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.

Za darowizny nie uważa się wpłat, o które zmniejsza się podatek zgodnie z art. 27d lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z generalną zasadą - wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizn wysokość przekazanej kwoty musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Ważne
Podatnik, który w terminie od dnia 1 maja 2005 r. do do dnia złożenia zeznania za 2005 r., nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2006 r., dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego okwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości


Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę