Oblicz zaliczkę na PIT

Obliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy za rok 2007
Zaliczka na podatek dochodowy jest pobierana co miesiąc i wynosi 19% dochodów podlegających opodatkowaniu w przypadku gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 43 405 zł. Jeżeli suma dochodów przekroczy w miesiącu 43 405 zł od następnego miesiąca zaliczka na podatek dochodowy będzie wynosiła 30%. W przypadku gdy suma dochodów podatnika przekroczy 85 528 zł, w następnym miesiącu zaliczka wyniesie 40%.

Przykładowe wyliczenie zaliczki Pana X

Załóżmy, że wynagrodzenie brutto Pana X wynosi 1000 zł miesięcznie. Prześledźmy jakie kwoty składają się na poszczególne elementy jego wynagrodzenia oraz ile środków pozostanie do jego dyspozycji.

Najpierw odliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, przekazywane do ZUS. Płatnik pobiera z wynagrodzenia brutto następujące składki: emerytalne, rentowe i chorobowe, wynoszące odpowiednio: 9,76%, 6,5%, 2,45% wynagrodzenia brutto.

Tak więc, składka na ubezpieczenia społeczne w przypadku Pana X wyniesie:

0,0976x1000 + 0,065x1000 + 0,0245x1000 = 187,1 zł.

Po uwzględnieniu składki na ubezpieczenia społeczne oraz miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, w wysokości 108,50 zł, wyliczamy podstawę opodatkowania:

1000 zł - 187,1 zł - 108,50 zł = 704,40 zł.

Podstawa opodatkowania zaokrąglana jest do jedności i w tym przypadku wynosi
704 zł.

Następnie obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. Wynosi ona 19% podstawy opodatkowania pomniejszone o:
  • miesięczną kwotę wolną od podatku (572,54/12=47,71),
  • składkę zdrowotną przekazywaną poprzez ZUS do NFZ (dawniej Kasy Chorych), która wynosi 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ZUS, z tym że jedynie 7,75% odejmuje się od podatku.
Podstawa obliczenia składki zdrowotnej wynosi: 1000 zł - 187,1 zł = 812,90 zł

Tak więc zaliczka na podatek dochodowy Pana X, która trafi do urzędu skarbowego wyniesie:

0,19x704 zł - 47,71 zł - 63 zł = 23,05 zł

Wyliczoną zaliczkę zaokrągla się do jedności i w tym przypadku zaliczka wyniesie 23 zł

Po przeprowadzeniu kilku "prostych" operacji Pan X już może wyliczyć ile dostanie do "ręki" z "papierowej pensji" 1000 zł.

Od pensji brutto należy odjąć wszystkie zobowiązania tj. składki na ubezpieczenia społeczne, zaokrągloną kwotę zaliczki na podatek dochodowy oraz całą składkę zdrowotną:

1000 zł - 187,1 zł - 23 zł - 73,16 zł = 716,74 zł

W momencie gdy podstawa wymiaru składek ZUS liczona narastająco w ciągu roku przekroczy kwotę 78 480,00 zł, zaprzestaje się pobierania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W związku z tym wzrasta podstawa opodatkowania oraz podstawa naliczania składki zdrowotnej a co za tym idzie wyższą wartość uzyskają: zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.


Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę