Przed wypełnieniem rocznego PIT-a warto zapoznać się z dostępnymi w tym roku ulgami podatkowymi.

Być może i Tobie uda się tak obniżyć podatek, że wpłatę pozostałej jego części zamienisz na zwrot z urzędu skarbowego. Powodzenia!

Dla kogo

Darczyńca

Sposób odliczania

Od dochodu

Limity

Limit odliczenia ustalony jest na kwotę dokonanej darowizny, nie może jednak przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ograniczenie to nie dotyczy darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Wysokość ulgi w tym przypadku jest równa kwocie dokonanej darowizny.

Wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wykonawczymi do ustawy o publicznej służbie krwi.

Ekwiwalent pieniężny za oddaną krew wynosi:

- za 1 litr pobranej krwi: 130 zł

- za 1 litr pobranego osocza: 170 zł

- za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1zł

Opis

1. Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty darowizn przekazanych na cele:

a) określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

b) kultu religijnego

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

2. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (na podstawie ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych).

 

Uwagi

Łączna kwota ww. odliczeń (nie dotyczy ulgi na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą ) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami
  • partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa

Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji działającej w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

? udokumentowania oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji działających w Polsce, realizującą cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz

? istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, lub odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z generalną zasadą - wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizn wysokość przekazanej kwoty musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, przy czym w przypadku dawców krwi w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi, za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dla darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą darczyńca musi przedstawić pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Ważne - 1 proc. podatku

Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jak oddać 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego czytaj w artykule: 1 proc. podatku przekaże urząd skarbowy

SKORZYSTAJ:

Z wyszukiwarki organizacji pożytku publicznego

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 6e, art. 45 ust. 5c-5g Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę