Money.plPodatkiVATCzynności VAT

Czynności opodatkowane podatkiem VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT:

  • - odpłatna dostawa towarów (tj. rzeczy ruchomych, jak również wszelkich postaci energii, budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty) i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • - eksport towarów
  • - import towarów
  • - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  • - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  • - rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej
  • - zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wyłączenia z opodatkowania VAT

Z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłączono:

  • - transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans
  • - czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
  • - działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie

Zobacz:

art. 5 i nast. Ustawy o VAT

Money.pl
Narzędzia