Money.plPodatkiVATDeklaracje i informacje
Deklaracje VAT

Podatnicy podatku VAT wykazują swoje obroty i kwoty podatku na określonych przez ministra finansów deklaracjach VAT.

VAT-7
podstawowa deklaracja podatkowa VAT, przeznaczona dla podatników rozliczających się za okresy miesięczne. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT - obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu

VAT-7K
deklaracja składana m.in. przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową bądź zdecydowali się na kwartalne rozliczenia VAT. Deklarację VAT-7K składa się w urzędzie skarbowym za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

VAT-8
deklarację tą składają podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10 000 euro, oraz którzy zdecydowali się na zastosowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 10 ust. 6 ustawy o VAT).
Deklarację VAT-8 w zakresie dokonanych nabyć należy składać w urzędzie skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

VAT-9
jest to deklaracja od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca. Deklarację VAT-9 składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów, dla którego są podatnikami. Deklarację tą składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

VAT-10
jest to deklaracja dla podatku od towarów i usług stosowana przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Deklarację VAT-10 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w tym przepisie, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT-UE), którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Deklarację należy sporządzić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

VAT-11
jest to deklaracja dla podatku od towarów i usług stosowana przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu. Do złożenia tej deklaracji zobowiązane będą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8, które dokonały wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.
Deklarację składa się do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy

VAT-12
skrócona deklaracja VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu. VAT-12 składać będą jedynie podatnicy świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
Deklarację należy składać do 25 dnia następującego po każdym kolejnym miesiącu

Informacje podsumowujące

Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE - oprócz miesięcznych (kwartalnych) deklaracji VAT - składają do urzędu skarbowego "informacje podsumowujące".Informacja podsumowująca to specjalne zestawienie unijnych transakcji, do których sporządzania zobowiązane są podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE.

Informację podsumowującą sporządza się i składa w urzędzie skarbowym za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź dostawy.

Wykazane transakcje powinny być rozpisane w łącznej kwocie wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów.

Omawiane Informacje składać należy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają ją w urzędzie skarbowym właściwym na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

Podatnicy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju, informację składają do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. Osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy, informację składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby.

Do sporządzenia informacji podsumowującej służy formularz VAT-UE.

W przypadku, gdy liczba wierszy w informacji VAT-UE przeznaczonych do wpisania wszystkich kontrahentów (nabywców) jest niewystarczająca - należy wypełnić przygotowany do tego celu załącznik VAT-UE/A.
Natomiast w przypadku, gdy w głównej informacji zabrakło miejsca na wykazanie wszystkich unijnych dostawców - wypełnić należy załącznik VAT-UE/B.

Zdarzyć się może także, iż w złożonej informacji podsumowującej zakradł się błąd. W takim przypadku ustawa przewiduje procedurę korygowania błędów. Niezwłocznie po wykryciu pomyłki należy sporządzić i złożyć do US korektę błędnej informacji podsumowującej. Korektę sporządza się na druku VAT-UEK.

Zobacz

art. 99 i 100 Ustawy o VAT

Money.pl
Narzędzia