Money.plPodatkiVATZwolnienie z VAT
Limit obrotów a zwolnienie od VAT

 

Od podatku od towarów i usług zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 tys. złotych. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do określenia wartości sprzedaży nie bierze się pod uwagę odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia na dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej bądź świadczenia usług rolniczych (art. 43 ust. 1 pkt 3) także działalności innej niż działalność rolnicza - do wartości sprzedaży dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Natomiast w przypadku podatników:

 • - prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie
 • - zarządzających funduszami inwestycyjnymi
 • - agentów
 • - zleceniobiorców lub
 • - innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze

przez wartość sprzedaży rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego zwolnieni są z podatku z mocy prawa, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty ww. limitów - w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

By zrezygnować ze zwolnienia i prowadzić działalność od razu jako VAT'owiec - przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności w trakcie roku podatkowego) lub przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje się ze zwolnienia (podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 50 000 zł) należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym pisemne zawiadomienie o swojej rezygnacji.

Przekroczenie limitu

Podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia VAT i przekroczyli limit obrotu 50 tys.zł) - automatycznie tracą zwolnienie podatkowe w momencie przekroczenia tej kwoty.

Jednocześnie wraz z przekroczeniem limitu powstaje u nich obowiązek podatkowy. W tym przypadku opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka sprzedaży ponad kwotę limitu.

Za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

 • - sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu oraz
 • - przedłożenia w urzędzie skarbowym ww. spisu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.

Kwotę podatku naliczonego stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

Opisane tutaj zasady stosuje się również do podatników, którzy rezygnują z przysługującego im zwolnienia.

Po roku można ponownie wybrać zwolnienie

Rezygnacja bądź utrata prawa do zwolnienia podmiotowego nie jest ostateczna.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać.

Wyjątki

Zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 • 1. dokonujących dostaw:

  • - wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
  • - towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU 24.52.11), kosmetyków upiększających do ust i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetyków do manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych - z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostałych kosmetyków upiększających do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantów osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19- 50.00),preparatów do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), środków higienicznych kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych (PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów toaletowych dla zwierząt (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry - z wyłączeniem kart do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00), cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),
  • - nowych środków transportu
  • - świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie

  2. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

  3. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę

Zobacz

art. 113 Ustawy o VAT

Money.pl
Narzędzia