Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoPracownicze programy emerytalne

Pracownicze programy emerytalne


Poniżej prezentujemy ogólne informacje nt. pracowniczych programów emerytalnych (PPE) będących grupową formą dobrowolnego oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne. Dodatkowo jeśli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany poniżej temat zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęstsze pytania w odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych, które uzupełnią świadczenie emerytalne. Więcej informacji


Pracownicze programy emerytalne (PPE) jest formą grupowego, dobrowolnego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury, która jest przeznaczona dla pracowników w tych zakładach pracy gdzie pracodawca zdecydował się przygotować, utworzyć i finansować taki program. Pracowniczy program emerytalny jest formą gromadzenia dodatkowych oszczędności w ramach tzw. III filara systemu emerytalnego. Te oszczędności uzupełnią świadczenie emerytalne, jakie przyszły emeryt otrzyma z I i II filara.
Pracowniczy program emerytalny zasadniczo tworzą dwie umowy: umowa zakładowa oraz umowa z instytucją finansową. Na podstawie tych umów finansowana przez pracodawcę składka podstawowa, wraz z ewentualną składką dodatkową zadeklarowaną przez pracownika, trafia do wybranej instytucji finansowej, która zarządza tymi środkami do czasu ich wypłaty. Instytucją tą może być fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń albo specjalnie utworzony na potrzeby programu pracowniczy fundusz emerytalny, działający podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE) w ramach II filara. W ramach jednolitego europejskiego rynku usług finansowych środki gromadzone w krajowych PPE mogą także zostać powierzone wyspecjalizowanej zagranicznej instytucji finansowej, z krajów członkowskich UE. Z perspektywy pracownika uczestniczącego w programie podstawowe znaczenie ma treść umowy zakładowej, którą pracodawca w toku tworzenia PPE uzgadnia z reprezentacją pracowników. Umowa ta określa formę pracowniczego programu emerytalnego i warunki na jakich działa, w tym m.in. warunki i tryb przystępowania do programu i występowania z niego oraz wysokość składki podstawowej.
W zależności od tego jaka instytucja finansowa zarządza środkami gromadzonymi w ramach programu uczestnikom oferowany jest produkt o charakterze czysto inwestycyjnym lub produkt łączący w sobie funkcje inwestycyjne i ochrony ubezpieczeniowej. Forma danego pracowniczego programu emerytalnego zostaje określona na etapie jego tworzenia i jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników. Wybór rodzaju produktu nie jest więc przedmiotem indywidualnej decyzji pracownika przystępującego do programu. 

FORMA PPE

ZARZĄDZAJĄCY SRODKAMI
gromadzonymi w ramach PPE

CHARAKTER PRODUKTU
otrzymywanego w ramach PPE

1.

Pracowniczy fundusz emerytalny

Pracownicze towarzystwo emerytalne

Inwestycyjny

2.

Umowa o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Inwestycyjny

3.

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Zakład ubezpieczeń na życie

Ubezpieczeniowo-inwestycyjny

Towarzystwo ubezpieczeń na życie, którego członkami są pracownicy

4.

Zarządzanie zagraniczne

Dowolny podmiot mający swoją siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  i poddany nadzorowi państwa macierzystego, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Odpowiednio do charakteru działalności zarządzającego


Środki zaoszczędzone w ramach PPE, powiększone są o zyski z inwestycji, po osiągnięciu przez uczestnika programu wieku emerytalnego 60 lat i bez względu na płeć mogą być spożytkowane w dowolny sposób. Mają one stanowić dodatkowe źródło dochodów przyszłego emeryta, pozwalając mu na utrzymanie dotychczasowego standardu życia mimo zastąpienia wynagrodzenia z pracy świadczeniem emerytalnym. Wyplata następuje na wniosek uczestnika i może być dokonana w formie wypłaty jednorazowej albo ratalnej. Po osiągnięciu przez uczestnika wieku 70 lat wypłata następuje obligatoryjnie, chyba, że uczestnik nadal pracuje u pracodawcy prowadzącego program.


Zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące programy, oraz warunki uczestnictwa w tych programach określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116 , poz. 1207 z późn. zm.) oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Tylko w odniesieniu do takich programów może być używane określenie ?pracowniczy program emerytalny?.

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics