Trwa ładowanie...
bFevvshx
Notowania

Inspektor Nadzoru Budowlanego – Wszystkie wiadomości

Pozwolenie na budowę przez internet. Urzędnicy nie będą już tonąć w papierach
41
28.06.2021 10:51

BUDOWA DOMU
 / 
Pozwolenie na budowę przez internet. Urzędnicy nie będą już tonąć w papierach

Koniec z drukowaniem projektów i noszeniem dokumentów do inspektorów budowlanych. Od 1 lipca wszystkie dokumenty będzie można wysłać przez internet. Statystycznie każda sprawa zajmowała do tej pory pół metra na półce.

Kopiec Macierzy Polonii nielegalny. Inspektor Nadzoru Budowlanego domaga się rozbiórki
321
15.03.2021 11:04

SAMOWOLA BUDOWALNA
 / 
Kopiec Macierzy Polonii nielegalny. Inspektor Nadzoru Budowlanego domaga się rozbiórki

Ponad 20 metrowa hałda w Woli Więcławskiej pod Krakowem wciąż rośnie. Już trzy lata temu uznano ją za samowolę budowlaną. Inspektor Nadzoru Budowlanego domaga się rozbiórki.

Nowy obowiązek dla właścicieli domów. Będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają
838
01.01.2021 9:51

SMOG
 / 
Nowy obowiązek dla właścicieli domów. Będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają

Początek roku oznacza więcej obowiązków dla osób, które posiadają domy. Będą one musiały ewidencjonować, czego używają do ogrzewania. Taki zbiór informacji ma pomóc w lepszej walce ze smogiem.

II SA/Lu 1001/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-22
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
II SA/Lu 1001/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-22

Odmowa wydania przez właściwy organ uwierzytelnionych odpisów i kserokopii dokumentów w trybie art. 73 par. 2 Kpa nie może naruszać ważnego interesu strony w zakresie zgromadzenia dowodów do uruchomienia nadzwyczajnego trybu kontroli ostatecznej decyzji administracyjnej także w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

OW 40/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OW 40/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Jeżeli w dacie orzekania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie ma sporu kompetencyjnego, choć zostało wszczęte postępowanie na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 w związku z art. 15 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ podlega umorzeniu. Stało się bowiem bezprzedmiotowe.

bFevvshz
OW 39/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OW 39/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Przedmiot sporu kompetencyjnego lub sporu o właściwość powinien być na tyle precyzyjnie sformułowany, aby można było określić sprawę, która ma być rozpoznana. Wtedy tylko jest możliwość wskazania przez Naczelny Sąd Administracyjny właściwego organu na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

IV SA 3121/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
IV SA 3121/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

Nie jest dopuszczalne "podciąganie" wypadków zwykłego naruszenia prawa pod naruszenie kwalifikowane, rażące, ani - tym bardziej - uznawanie za naruszające prawo sytuacji - gdzie nie jest wyjaśnione, czy do naruszenia prawa w ogóle doszło.
Cechą rażącego naruszenia prawa jest również to, że treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią zastosowanego w niej przepisu. Nie chodzi przy tym o błędy w wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

OSK 51/04 - Wyrok NSA z 2004-04-06
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OSK 51/04 - Wyrok NSA z 2004-04-06

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując sprawę jest związany granicami skargi kasacyjnej, z zastrzeżeniem par. 2 art. 183 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, określającego przesłanki nieważności postępowania, które ma obowiązek uwzględnić z urzędu.

OZ 112/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-07
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OZ 112/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-07

Dla utraty bytu postanowienia wydanego w sprawie przyznania prawa pomocy przez referendarza sądowego na podstawie art. 258 par. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ w sprawie przyznania prawa pomocy wystarczającym jest wniesienie przez stronę sprzeciwu, który nie został przez Sąd odrzucony. W takim przypadku sprawa w przedmiocie przyznania prawa pomocy przechodzi w gestię Sądu, który rozpoznaje ją na posiedzeniu niejawnym. W tym trybie natomiast Sąd nie odnosi się do samego sprzeciwu i nie ocenia jego zasadności, a tym samym nie ocenia postanowienia, od którego sprzeciw został wniesiony.

bFevvshF
OZ 74/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OZ 74/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Wywody wykazujące, że w razie uwzględnienia skargi inwestorzy poniosą szkodę związaną z rozbiórką obiektu, same w sobie nie oznaczają i nie mogą oznaczać spełnienia się przesłanek z art. 61 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/.

IV SA 35/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-18
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
IV SA 35/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-18

Orzekając rozbiórkę części obiektu budowlanego należy brać pod uwagę wykonalność tej decyzji z punktu widzenia warunków technicznych - możliwości dokonania rozbiórki bez zagrożenia bezpieczeństwa pozostałej części obiektu budowlanego /budynku/, wykonanej zgodnie z prawem.

IV SA 2634/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-07
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
IV SA 2634/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-07

Określenie "prawdopodobieństwa", o jakim mówi przepis art. 159 § 1 K.p.a., powinno polegać na wskazaniu tego z punktów w art. 156 § 1 K.p.a., który w ocenie organu ma w sprawie zastosowanie, z jednoczesnym przytoczeniem okoliczności, które wskazują na tę konkretną wadę.

OSK 222/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OSK 222/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

Jeżeli w obrocie prawnym była ważna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji, to organ architektoniczno-budowlany był nie tylko uprawniony ale i zobowiązany - przy spełnieniu innych warunków wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 ze zm./, do wydania kwestionowanego pozwolenia na budowę i nie można mu skutecznie czynić z tego tytułu zarzutu naruszenia prawa, a tym bardziej naruszenia rażącego, niezbędnego do eliminacji decyzji z obrotu prawnego w trybie nadzwyczajnym /stwierdzenie nieważności/. Dopiero wszczęcie przez właściwy organ postępowania w sprawie wygaszenia decyzji w związku z wejściem w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ mogłoby skutkować zawieszeniem o pozwolenie na budowę, na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, w oczekiwaniu na ostateczna decyzję o wygaśnięciu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i dopiero decyzja wygaszająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji zobowiązywałaby organ architektoniczno-budowlany do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę.

bFevvshG
OZ 451/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OZ 451/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

Sąd Administracyjny nie ma w obecnie obowiązującym stanie prawnym kompetencji do wstrzymania "czynności" dokonywanych w granicach danej sprawy na podstawie art. 63 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ jeżeli nie były bezpośrednio zaskarżone do Sądu.

OZ 450/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OZ 450/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-30

1. Brak prawidłowego pouczenia o konieczności sporządzenia zażalenia od postanowienia przez adwokata lub radcę prawnego nie eliminuje wymogu sporządzenia go przez jeden z podmiotów określonych w art. 194 par. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/.
2. Wadliwość pouczenia strony co do sposobu dokonania czynności procesowej może uzasadnić wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej dokonania.

OSK 723/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OSK 723/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Złożenie pełnomocnictwa tylko przez jednego ze skarżących, mimo że występuje ich kilku, nie może skutkować odrzuceniem skargi w stosunku do wszystkich skarżących.

OSK 925/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OSK 925/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaniu przez gminę terenu w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej nie mogło uzasadniać usunięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 156 par. 1 pkt. 2 Kpa wobec nie spełnienia wymogu art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ dysponowania przez inwestora nieruchomością na cele budowlane w sytuacji, gdy gmina jako właściciel terenu przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jednoznacznie wyraziła wolę realizacji danej inwestycji i to przy partycypacji gminy w kosztach budowy /co faktycznie nastąpiło/ ze względu na to, iż dany obiekt budowlany jest przeznaczony do użytku mieszkańcom gminy a nie tylko członkom spółdzielni mieszkaniowej i ich rodzin, co odpowiada dyspozycji art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

OSK 1143/04 - Wyrok NSA z 2004-12-22
16.09.2011 14:17

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
 / 
OSK 1143/04 - Wyrok NSA z 2004-12-22

Plany zagospodarowania przestrzennego mogą się zmieniać podobnie, jak i właściciele nieruchomości /działek/, natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46 ze zm./, między innymi służą ochronie własności, stanowiącej jedno z praw konstytucyjnych /art. 64 Konstytucji RP/ i wyznaczają dopuszczalne granice ewentualnego ograniczenia tego prawa.