Trwa ładowanie...
bEKWTIol
Notowania

Minister Transportu – Wszystkie wiadomości

"Polski" minister transportu na Litwie na celowniku. Prezydent chce dymisji
46
29.11.2019 7:48

TRANSPORT
 / 
"Polski" minister transportu na Litwie na celowniku. Prezydent chce dymisji

Litewski minister transportu i komunikacji Jarosław Narkiewicz, wywodzący się z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, utracił zaufanie prezydenta tego kraju. Wzywany jest do dymisji.

II OSK 1393/07 - Wyrok NSA z 2007-11-06
16.09.2011 14:33

MINISTER TRANSPORTU
 / 
II OSK 1393/07 - Wyrok NSA z 2007-11-06

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że zasada poddawania projektów, które mogą mieć istotne oddziaływanie na środowisko, ocenie środowiskowej nie znajduje zastosowania w przypadkach, w których formalne wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację projektu miało miejsce przed upływem terminu na transpozycję dyrektywy

VI SA/Wa 1517/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29
16.09.2011 14:33

MINISTER TRANSPORTU
 / 
VI SA/Wa 1517/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

Przewoźnikowi kolejowemu nie przysługuje prawo strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wniosku zarządcy infrastrukturą kolejową o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz dodatkowej na podstawie artykułu 33 ust 8 ustawy o transporcie kolejowym. Przewoźnik kolejowy z uwagi na fakt, iż jego prawa i obowiązki związane z korzystaniem z infrastruktury kolejowej kształtuje umowa cywilnoprawna zawarta z zarządcą nie ma również legitymacji procesowej w postępowaniu o stwierdzenie nieważności takiej decyzji.

VI SA/Wa 1650/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04
16.09.2011 14:33

MINISTER TRANSPORTU
 / 
VI SA/Wa 1650/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275) kanał przeglądowy wraz z prowadzącymi doń schodami, będącymi jego przedłużeniem, stanowi całość (konstrukcję) funkcjonalną, w której kanał przeglądowy - pomniejszony o długość schodów, powinien mieć co najmniej 6,0 m. Natomiast długość schodów do kanału powinna być zgodna z przepisami obowiązującego prawa budowlanego.

I OSK 1900/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10
16.09.2011 14:33

MINISTER TRANSPORTU
 / 
I OSK 1900/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10

Uwłaszczeniu w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z póź. zm.), a co za tym idzie również w trybie art. 200 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2602 z póź. zm.)podlegają tylko te grunty leśne, związane z państwowym gospodarstwem leśnym, jeżeli w dniu 5 grudnia 1990r., będąc w zarządzie państwowej osoby prawnej, w planach zagospodarowania przestrzennego nie były przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej.

bEKWTIon
Budowa autostrad - interes niezbyt dobrze chroniony
02.10.2006 19:04

POLACZEK
 / 
Budowa autostrad - interes niezbyt dobrze chroniony

Minister Transportu Jerzy Polaczek powiedział, że w umowach na budowy i eksploatację autostrad interes skarbu państwa nie był skutecznie chroniony.