Na skróty
Money.plPodatkiPITPIT 2013 - KWOTA WOLNA OD PODATKU
2013-07-29 13:39

PIT 2013 - KWOTA WOLNA OD PODATKU


Pod koniec roku podatkowego podatnicy rozliczają się ze swoich przychodów obliczając podstawę opodatkowania, a od niej podatek należny skarbowi państwa. Nie od wszystkich zarobionych pieniędzy podatnicy mają obowiązek płacić podatek. W przypadku gdy podatnik uzyskał w ciągu roku podatkowego dochód w wysokości równej lub mniejszej od obowiązującej kwoty wolnej od podatku to jest zwolniony z uiszczenia należnego podatku.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to maksymalny dochód, jaki osoba fizyczna może osiągnąć w ciągu roku, a który nie będzie podlegał obowiązkowi zapłaty podatku PIT. Suma wolna od podatku w 2013 roku wynosi 3091 zł i pozostaje niezmienna od 4 lat, czyli od 2009 roku.

W poprzednich latach kwoty zwolnione od opodatkowania kształtowały się na następującym poziomie.

  • 2013 r. – 3091,00 zł
  • 2012 r. – 3091,00 zł
  • 2011 r. – 3091,00 zł
  • 2010 r. – 3091,00 zł
  • 2009 r. – 3091,00 zł
  • 2008 r. – 3089,00 zł
  • 2007 r. – 3013,00 zł
  • 2006 r. – 2790,00 zł


Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego objmuje wszystkich podatników, bez względu na wysokość osiąganych dochodów . Jest to korzystne rozwiązanie dla podatnika, ponieważ może w ten sposób uzyskać zwrot wpłaconych zaliczek na PIT.

Obliczanie podatku w 2014 roku

Podatek dochodowy pobiera się według skali podatkowej, która została opisana w art. 27 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych. Skala podatkowa nie uległa zmianie w porównaniu z ubieglym rokiem.

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do

85 528 PLN 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Art. 63 Ordynacji podatkowej stanowi, że kwoty podstaw opodatkowania , a także kwoty podatków, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Tej formuły nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Biorąc pod uwagę kwotę 3091 zł (kwota wolna od podatku) pod skalę podatkową w zaookrągleniu do pełnych złotych otrzymujemy podatek w wysokości 0 zł. Dlatego jest to kwota zwolniona z opłacenia podatku.

18% * 3091 zł – 556,02 zł = 556,38 zł - 556,02 zł = 0,36 zł

W przypadku gdy weźmiemy kwotę o 1 grosz wyższą – . 3091,50 zł, po zaokrągleniu otrzymamy 3092 zł, a po wyliczeniu podatku otrzymamy kwotę 0.54 co po ponowynym zaokrągleniu da nam 1zł do zapłacenia

18% * 3092 zł – 556,02 zł556,56 zł - 556,02 zł = 0,54 zł

Istnieją dwa sposoby rozliczania sumy wolnej od podatku. Pierwszy opiera się o comiesięcznym odliczaniu od zaliczki na podatek dochodowy kwoty w wysokości 46 zł i 33 gr (1/12 kwoty wolnej). Drugi polega rozliczeniu się na koniec roku. W tym przypadku uzyskujemy nadpłatę w wysokości 556 zł i 2 gr.

Należy pamiętać, że z możliwości zwolnienia kwoty od podatku mogą skorzystać osoby rozliczającesię z fiskusem na podstawie progów podatkowych. Podatnicy ryczałtowi lub rozliczający sie liniowo bądź korzystający z karty podatkowej nie mogą korzystać z tej formuły.

Najpopularniejsze
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę