Forum Polityka, aktualnościŚwiat

Blair zostanie prezydentem Europy?

Blair zostanie prezydentem Europy?

skomentuj
kakakakak / 91.96.47.* / 2008-02-05 15:33
To jest skrócona wersja petycji, oryginał w języku angielskim i francuskim.

Petycja przeciwko nominacji Tony’ego Blair’a na prezydenta Unii Europejskiej

My, obywatele europejscy różnego pochodzenia i poglądów politycznych, sprzeciwiamy się nominacji Tony’ego Blair’a na prezydenta Unii Europejskiej.

Traktat Lizboński wprowadził funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej wybieranego przez Radę na okres dwóch i pół roku z możliwością jednej ponownej kadencji. Według Traktatu:

„Przewodnicz±cy Rady Europejskiej:
a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;
b) zapewnia przygotowanie i ci±g³oæ prac Rady Europejskiej, we wspó³pracy z przewodnicz±cym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;
c) wspomaga osi±ganie spójnoci i konsensusu w Radzie Europejskiej;
d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z ka¿dego posiedzenia Rady
Europejskiej.
Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej
w³aciwoci reprezentacjê Unii na zewn±trz w sprawach dotycz±cych wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa, bez uszczerbku dla uprawnieñ wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.”

Nominowana osoba będzie miała wpływ na politykę i relacje Unii z resztą świata. Pierwszy przewodniczący ma też symboliczną rolę w oczach obywateli i dla postrzegania Unii przez resztę świata. Dlatego pierwsza osoba obejmująca to stanowisko powinna odpowiadać duchowi i wartościom projektu europejskiego.

Niezgodnie z prawem międzynarodowym, Tony Blair zaangażował swój kraj w wojnę w Iraku, któremu sprzeciwiała się wiekszość obywateli Europy. W wyniku wojny zginęły setki tysięcy ludzi i wiele milionów stało się uchodźcami.

Tony Blair sprzeciwiał się zawarciu Europejskiej Karty Praw Podstawowych w Traktacie Lizbońskim i wszelkiej integracji w dziedzinie spraw socjalnych, podatków, i wspólnej polityki zagranicznej i obronnej.

Uważamy, że prezydent powinien być osobą, z którym większość obywateli Unii Europejskiej się identyfikuje. Dlatego sprzeciwiamy się temu wyborowi.

petycja na stronie:

http://stopblair.eu/indexpl.html
skomentuj

Najnowsze wpisy