Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja dla bezrobotnego-warunki otrzymania

Dotacja dla bezrobotnego-warunki otrzymania

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-04-30 16:56
Jakie warunki należy spełniać, aby móc ubiegać się o dotację na otwarcie działalności gospodarczej jeżeli jestem osobą bezrobotną?
kpoplawska / 2009-04-30 16:58 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z urzędów pracy mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne.

Środki mogą być przeznaczone bezrobotnym:
•zamierzającym prowadzić działalność gosp. na terenie RP
•zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy
•zobowiążą się do dokonania zakupów w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

Dodatkowo osoby bezrobotne muszą spełniać łącznie następujące warunki:
•w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu itp.,
•nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą zagranicą. Jeżeli osoba prowadziła działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy np. w Wielkiej Brytanii, wówczas nie spełnia niniejszych warunków i jest wykluczona ze wsparcia,
•nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy,
•ubiegają się o środki jako osoba fizyczna,
•ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem: działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, działalności w dziedzinie produkcji produktów rolnych, działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, działalności w sektorze węglowym, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego osobom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
•nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
•nie złożyły wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty,
•złożyły kompletny wniosek posiadający prawidłowo sporządzony biznesplan


Procedura ubiegania się o środki wygląda następująco: należy być zarejestrowanym w urzędzie pracy oraz wypełnić wniosek zawierający uproszczony biznesplan wraz z niezbędnymi załącznikami

Przyznaną kwotę należy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem określonym w podpisanej z urzędem umowie, jeżeli dokona się zakupów nie wyszczególnionych w umowie grozi to zerwaniem umowy i zwrotem całej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy