Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum dla firmDotacje

Na co można wydać dotację dla bezrobotnego

Na co można wydać dotację dla bezrobotnego

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-02-27 16:47
Jestem osobą bezrobotną od 4 miesięcy. Chciałbym skorzystać z dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Na co mogę wydać środki?
kpoplawska / 2009-02-27 16:48 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, które:

a)Zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP.
b)Zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
c)Zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na:
a)zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy,
b)zakup materiałów, surowców i towarów,
c)reklamę oraz w przypadku uzyskania środków w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE na oznaczenie emblematem Unii Europejskiej oraz logo EFS miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją o fakcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia,
d)koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej,
e)zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym
np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego,
f)zakup domeny internetowej,

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności nie mogą być wykorzystane na:
a)zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem przyczep,
b)finansowanie wszelkich opłat związanych z przygotowaniem do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją (w szczególności związane z uzyskaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia
o figurowaniu w ewidencji urzędu skarbowego jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ze zgłoszeniem VAT-R), dokonywaniem zakupów
w ramach przyznanych środków (np. podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia) oraz z bieżącym funkcjonowaniem firmy (np.: opłata za abonamenty, opłaty za Internet, opłata za hosting),
c)pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy,
d)finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy