Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja dla osób pracujących

Dotacja dla osób pracujących

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-03-04 11:01
Witam!
Czy mogę ubiegać się o dotację na założenie firmy, jeżeli nie jestem
bezrobotny? Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony.
g_zajac / 2010-03-04 11:02 / Grzegorz Zając, specjalista ds. Projektów Finansowych
Osoby pozostające w stosunku pracy mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności z dwóch źródeł.

Pierwszym z nich jest działanie 6.2 POKL. Większość z planowanych konkursów przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, niektóre z nich nie wykluczają jednak udziału osób obecnie zatrudnionych. Po informacje odnośnie działania 6.2 proszę zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy odpowiedniego do miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Drugą z możliwości pozyskania dofinansowania są ‘standardowe’ konkursy unijne dla młodych firm. Aby móc wziąć w nich udział, należy (w większości przypadków) mieć już założoną działalność/spółkę.

Kwestia programów z jakich można skorzystać zależy jednak od lokalizacji działalności gospodarczej. Jeżeli ma ona być zlokalizowana na obszarze wiejskim wtedy należy zapoznać się z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z dokumentacją i określenie czy spełniamy warunki aby ubiegać się o dotację. Termin naboru wniosków w ramach tego działania przewidziany jest na I kwartał 2010 roku. W sytuacji, kiedy planujemy zlokalizować inwestycję na obszarze innym niż wiejski, lub właściwy dokument nie wyklucza obszarów wiejskich jako objętych wsparciem konieczne jest zapoznanie się z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego oraz jego Uszczegółowienia właściwego dla województwa, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. Tam należy odszukać działania dotyczącego mikroprzedsiębiorstw. W dokumentacji tej znajdują się szczegółowe wytyczne na temat tego kto może ubiegać się o dofinansowanie, jaki jest poziom dofinansowania, jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie, i na co może ono zostać przyznane. Po zapoznaniu się z dokumentacją, jeżeli stwierdzimy, że spełniamy wymagania, trzeba dowiedzieć się kiedy odbędzie się nabór wniosków. Informację taką znajdziemy na stronie internetowej instytucji zajmującej się naborem wniosków właściwej dla danego województwa bądź tez kontaktując się z punktem informacyjnym tej instytucji. Ubiegając się o dofinansowanie z funduszy UE należy pamiętać, że są one przyznawane w formie refundacji tzn., że najpierw ponoszone są wydatki na realizację projektu, a dopiero później są one zwracane.

Najnowsze wpisy