Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej

Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-02-10 11:25
Witam
Chciałbym uzyskać informację na temat dotacji jakie mogę uzyskać na założenie firmy. Firma miałaby działać w reklamie. Problem polega na tym że dopiero co wróciłem z Anglii i tam również miałem otwartą działalność (samozatrudnienie). Czy dalej mogę skorzystać z jakiś dotacji z PUP, UE lub innej? Tomek
kpoplawska / 2010-02-10 11:29 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowny Panie,

Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej może pochodzić z:

A. Funduszu Pracy oraz EFS (skierowana jest tylko dla osób bezrobotnych, maksymalna kwota to ok. 19000,00 zł ). Środkami tymi dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

B. W ramach Programu Operacyjnego KL 6.2 EFS w wysokości maksymalnie 40 000 zł (plus wsparcie pomostowe na prowadzenie firmy w okresie 6-12 miesięcy do 10000 zł). Środkami dysponują odpowiednie jednostki, które otrzymały granty z wyżej wymienionego programu operacyjnego. Ich przyznawaniem i rozdysponowywaniem zajmują się: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Agencje Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie oraz wybrane w konkursach podmioty.

A. O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w miejscu zamieszkania, które:

- Zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP.
- Zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
- Zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo osoby bezrobotne muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1. w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu itp.,
2. nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. W Pana przypadku, jeżeli prowadził Pan ostatnio działalność w Anglii liczy się data wyrejestrowania. Aby móc ubiegać się o środki w ramach dotacji z PUP niezbędne jest aby w ostatnich 12 miesiącach licząc do dnia złożenia wniosku nie prowadził Pan działalności na terenie UE. Jeżeli np. zamknął Pan działalność 6 miesięcy temu to może Pan odczekać jeszcze 6 miesięcy i składać wniosek.
3. nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy,
4. ubiegają się o środki jako osoba fizyczna,
5. ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem: działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, działalności w dziedzinie produkcji produktów rolnych, działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, działalności w sektorze węglowym, pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego osobom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
6. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
7. nie złożyły wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty,
8. złożyły kompletny wniosek posiadający prawidłowo sporządzony biznesplan


Zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta (prezydent miasta) ze środków Funduszu Pracy lub EFS może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie maksymalnie jest to kwota ok. 19000,00 zł)

UWAGA:
Każdy PUP w Polsce posiada własny regulamin przyznawania jednorazowej dotacji dlatego należy zapoznać się szczegółowo z regulaminem w Urzędzie Pracy, w którym zarejestruje się Pan jako osoba bezrobotna.


B. O wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego KL 6.2 EFS mogą ubiegać się praktycznie wszystkie osoby fizyczne, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Wydzielono jednak kilka grup docelowych, należą do nich osoby doświadczające trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy tzn.:

- kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
- osoby po 50-tym roku życia
- młodzież do 25 roku życia
- osoby odchodzące z rolnictwa


Osoba, która chciałaby pozyskać taką dotację powinna zgłosić się do odpowiedniej instytucji, która zajmuje się projektem, tj: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Agencje Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie oraz wybrane w konkursach podmioty.

Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest to, aby osoba nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Pomoc w ramach tego programu może polegać na: szkoleniach i doradztwie, dotacji (maksymalnie 40 000 zł) oraz wsparciu pomostowym.

Aby otrzymać dotację trzeba wziąć udział w szkoleniach i doradztwie, na których przygotowywany jest wniosek wraz z biznesplanem. Następnie wnioski są oceniane przez komisję i najlepsze projekty o

Najnowsze wpisy