Forum Forum dla firmDotacje

Dotacja z UP, a zatrudnienie na umowę o pracę

Dotacja z UP, a zatrudnienie na umowę o pracę

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-02-12 10:06
Mam pytanie dotyczące dofinansowania z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Kto może otrzymać takie środki i jakie warunki powinien spełniać? Czy po otrzymaniu dotacji mogę jednocześnie prowadzić działalność i być zatrudnionym na umowę o pracę?
kpoplawska / 2009-02-12 10:08 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, które:
a) Zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP.
b) Zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
c) Zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo osoby bezrobotne muszą spełniać łącznie następujące warunki:
•w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu itp.,
•nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
•nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy,
•ubiegają się o środki jako osoba fizyczna,
•ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem: działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, działalności w dziedzinie produkcji produktów rolnych, działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, działalności w sektorze węglowym, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego osobom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
•nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
•nie złożyły wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty,
•złożyły kompletny wniosek posiadający prawidłowo sporządzony biznesplan

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wypowiedzenie umowy o dotacje następuje w przypadku podjęcia zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 12 miesięcy po dniu faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności. Oznacza to, że beneficjent środków nie może podjąć zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jedynie dopuszczalna jest forma umów cywilnoprawnych.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy