Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

Idea TFI ma ponad 5 proc. akcji Ponaru Wadowice

Idea TFI ma ponad 5 proc. akcji Ponaru Wadowice

Wyświetlaj:
otto katz / 2008-12-30 08:02 / _
Zarząd Ponar Wadowice S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 22 grudnia 2008
r.) Spółka otrzymała od akcjonariusza Dom Maklerski IDM S.A. zawiadomienie następującej treści:

"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna zawiadamia, że w
wyniku wniesienia w dniu 18 grudnia 2008 r. akcji spółki Ponar Wadowice S.A. do IDEA Y Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych, zmniejszył się udział w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Ponar Wadowice S.A.
Przed zmniejszeniem udziału na rachunkach Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 1.831.112 (jeden
milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto dwanaście) sztuk akcji spółki, co stanowiło 5,03% w
kapitale akcyjnym. Z akcji tych przysługiwało 1.831.112 (słownie: jeden milion osiemset
trzydzieści jeden tysięcy sto dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło
5,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Ponar Wadowice
S.A.

I wszystko jasne
ett / 83.142.125.* / 2008-12-29 21:27
Pachnie mi tu jakimś szwindlem.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy