Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Koszty otwarcia włsnej działalności w Polsce

Koszty otwarcia włsnej działalności w Polsce

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-07-07 21:37
Proszę o informację z jakimi kosztami muszę się liczyć rejestrując działalność gospodarczą w Polsce. Jeszcze nie wiem czy to będzie jednoosobowa działalność czy spółka handlowa.

Dziękuję za odpowiedź Anna
kpoplawska / 2011-07-07 21:40 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowna Pani,

Założenie własnej działalności w Polsce wiąże się z różnego typu kosztami, takimi jak: opłaty skarbowe, podatki od czynności cywilnoprawnych, koszty opłat notarialnych oraz opłaty za zezwolenia i koncesje, jeżeli rejestrujemy szczególny typ działalności.

Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych zobowiązani są do zarejestrowania działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisu oraz zmiany danych dokonuje się bez opłat. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy, przedsiębiorcy będą wpisywani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG).

Spółki prawa handlowego, tj. t spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, a także spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne wpisuje się w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia opłat. Przy rejestracji spółek handlowych do dnia 30.06.2011 r. należało wnieść opłatę w wysokości 1000 zł. Dla spółek osobowych była to kwota 750 zł.
W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zgodnie z art. 72. w.w. ustawy dokonano zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tym samym uległa zmianie opłata za zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS z kwoty 1000 zł na kwotę 500 zł. Koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 500 zł i nie uległ zmianie. Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców zobowiązany jest przechowywać w siedzibie wszystkie numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.
Każda zmiana danych wpisanych do KRS również jest płatna. Do 30.06.2011 r. w wysokości 400 złotych, a od 1 lipca uległa zmianie i wynosi 250 zł. Zmiana wpisu w rejestrze, podlega także obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt ogłoszenia pozostał bez zmian i wynosi 250 złotych. W przypadku pozyskiwania odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców w KRS, opłata wynosi 30 zł.
Pełne koszty otwarcia własnego biznesu w dużej mierze zależą od wymogów formalnych dotyczących umowy, która musi mieć określoną formę prawną. W przypadku wymogu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, dotyczy to m.in. sp. z o. o, na koszty składa się: opłata pobierana przez notariusza oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych zależy od wartości wniesionego wkładu na kapitał zakładowy. Podatek ten wynosi 0,5 % od wniesionego wkładu i dotyczy wszystkich typów spółek. Stawki za przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Łączne koszty założenia spółki cywilnej i jawnej są dużo niższe z uwagi na fakt, iż umowa nie wymaga zawarcia jej w formie notarialnej, wystarczy, że zostanie zachowany wymóg wersji pisemnej.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić szczególny typ działalności, która znajduje się na liście działalności regulowanych, zobowiązani są do uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, a także zgłoszenia swojej działalności do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi właściwy organ. Wydanie koncesji, licencji, zezwolenia bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej wymaga wniesienia opłaty, która jest uzależniona od kilku czynników takich jak: rodzaj pozwolenia oraz okres, na jaki zostanie wydane. Szczegółowe informacje na temat działalności regulowanej znajdują się w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność regulowana w Polsce dotyczy działalności m.in.:
-w zakresie łowiectwa,
-w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
-w z zakresie organizowania imprez turystycznych,
-działalności kantorowej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w tym zakresie,
-w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,
-wytwarzania i magazynowania oraz wprowadzania do obrotu biokomponentów,
-w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
-w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy